Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Geotermika

Výskum primárne zameraný na modelovanie teplotného poľa litosféry Západných Karpát a okolitých tektonických jednotiek. Vývoj vhodných modelovacích metód a numerických postupov pre interpretáciu geotermálnych dát v zložitých geologických štruktúrach ovplyvnených relatívne mladými tektonickými udalosťami t. j.  riešenie priamych a nepriamych geotermických úloh v stacionárnom alebo nestacionárnom režime. Vyhľadávanie zdrojov geotermálnej energie na území Slovenska pomocou geotermických metód. 

Geotermálna energia

Napísal(a) | Zverejnené v: Geotermika |

Metódy určovania parametrov zdrojov geotermálnej energie a ich uplatnenie v oblasti Slovenska.

 

Riešenie úloh základného výskumu rozloženia  teplotných polí  a  zložiek hustoty tepelného toku  ovplyvneného rôznymi typmi refrakcií a/alebo zdrojov tepla. Matematicko-fyzikálne úlohy v ohraničených 2D/3D oblastiach sú riešené prostriedkami konečných diferencií, prístupmi konečných prvkov a metódami hraničných prvkov. Výsledky modelovania teplotných polí sú využívané pri interpretácii dát popisujúcich tepelný stav litosféry v oblasti Západných Karpát. Interpretačné postupy sú prispôsobované konkrétnym štrukturálnym a tektonickým podmienkam a tiež dostupným geofyzikálnym a geologickým dátam. 

 

 

 

Mapa zostrojená na základe geotermických údajov a magnetotelurických dát na vyznačených pozíciách

Korelačná mapa rozloženia  hustoty zemského tepelného toku  ( farebná škála v mW/m² )   a  rozloženia hrúbky lithosféry (v km) na základe geothermických dát (zelené plné a čiarkované izolínie) resp. z magnetotelurických dát pre miesta určenia (modré hviezdičky a číselné hodnoty). 

  • Prístupy konštrukcie podkladových materiálových modelov a modelov tektonických prvkov
  • Metodika riešenia obrátených úloh
  • Analytické a numerické riešenia matematicko-fyzikálnych úloh stacionárneho a časovo-premenlivého prenosu tepla v nehomogénnom 1D až 3D prostredí
  • Konštrukcia potrebného programového vybavenia
  • Aplikácia metodiky geotermického modelovania na štúdium tepelného stavu litosféry v skúmaných územiach
  • Konštrukcia grafických výstupov v podobe vertikálnych a horizontálnych rezov i máp rozloženia teploty a zložiek hustoty tepelného toku na rôznych geologických rozhraniach.