Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Výskumná činnosť

Zemská kôra a litosféra

Výskum zameraný na stavbu a vlastnosti zemskej kôry a litosféry je založený na hustotnom a integrovanom 2D a 3D modelovaní tiažových anomálií, geoidových výšok, topografie, a tepelného toku pri využití dostupných údajov a poznatkov z ostatných geofyzikálnych, geologických a iných geovedných disciplín akými sú reflexná a refrakčná seizmika, geotermika, geomorfológia, tektonika, a podobne. Tento výskum je špeciálne zacielený na región Karpatsko-Panónskej oblasti.

Metodika obrátenej úlohy

Výskum zameraný na vývoj a inovácie v metódach riešenia obrátenej úlohy gravimetrie a všeobecne obrátenej úlohy v potenciálových poliach. Na našom oddelení sa vyvíja metodika takzvanej harmonickej inverzie. Vyvíjali sme aj takzvanú TFM metodiku založenú na špeciálnom druhu filtrovanbia tiažových údajov pomocou konvolučných integrálov na báze Stokesovho integrálu pre výpočet geoidu z tiažových anomalálií, kde polomer oblasti integrácie predstavuje voľný parameter, takzvaný parameter orezávania. V rámci medzinárodnej spolupráce sa podieľame na rozvoji a rozširovaní aplikovateľnosti modernej a pružnej metodiky pozostávajúcej z nasledovných procedurálnych krokov: odstránenie regionálneho trendu definovaného ako 2D harmonická funkcia, separácia signálu zdrojov vo vertikálnom zmysle pomocou trojitého harmonického pokračovania, aproximácia zdrojov pomocou hmotných úsečiek, nelineárna inverzia založená na iteratívnej procedúre pomocou takzvaných lokálnych korekcií, výsledkom ktorej sú homogénne telesá convexného tvaru a/alebo 3D povrchy štruktúrnych hustotných diskontinuít.

Geotermika

Výskum primárne zameraný na modelovanie teplotného poľa litosféry Západných Karpát a okolitých tektonických jednotiek. Vývoj vhodných modelovacích metód a numerických postupov pre interpretáciu geotermálnych dát v zložitých geologických štruktúrach ovplyvnených relatívne mladými tektonickými udalosťami t. j.  riešenie priamych a nepriamych geotermických úloh v stacionárnom alebo nestacionárnom režime. Vyhľadávanie zdrojov geotermálnej energie na území Slovenska pomocou geotermických metód. 

Geodynamika

Výskum zameraný na štúdium zemských slapov a deformácií zemskej kôry, a na monitorovanie a interpretáciu extenzometrických meraní. Zvlášť sa zaujímame o neperiodickú zložku extenzometrických údajov s jej využitím pre štúdium pomalých tektonických deformácií kôry, a o odvodenie reologických vlastností zemskej kôry.
Zaoberáme sa aj interpretáciou deformácií zemského povrchu a zmien tiaže pozorovaných v aktívnych či prebúdzajúcich sa sopečných oblastiach.

Mikrogravimetria

Výskum zameraný na interpretáciu presných detailných mikrogravimetrických pozorovaní s využitím v archeologickom priekume a pri štúdiu geohazardov, so zacielením na detekciu plytkých dutín akými sú krypty, hrobky, chodby a bunkre na územiach kultúrneho či historického významu, alebo nezmapovaných poddolovaných oblastí v obývaných oblastiach či pod infraštruktúrou. Mikrogravimetriu podľa možnosti kombinujeme s georadarom. Počítame detailnú a presnú topografickú korekciu, takzvanú opravu na účinok múrov budov, pomocou photogrametrických metód a nami vyvinutého výpočtového programu Polygrav, ktorý využíva modely na základe 3D mnohostenov zrekonštruovaných z fotografií pomocou špeciálneho fotogrametrického softvéru.

Slapová stanica Vyhne

Naše oddelenie prevádzkuje slapovú stanicu vo Vyhniach na juhu stredného Slovenska vo vulkanitoch Neogénu Štiavnických vrchov. Ústrednou pozorovacou aparatúrou je extenzometer založený na 20-metrovej kremennej tyči, umiestnený v banskej štôlni sv. Antona Paduánskeho.

 

Slovenskí gravimetrici podnikli v júli tohto roku týždňovú pracovnú cestu na Sicíliu. Cieľom podujatia bolo vykonať terénne gravimetrické merania na sopke Etna. Za slovenskú stranu sa meračiek zúčastnili kolegovia Pavol Zahorec a Peter Vajda z UVZ SAV a Juraj Papčo z katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci a súčinnosti s kolegami z národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (Instituto Nazionale di Geofisica e Vulkanologia, INGV) v Katánii, Danielem Carbone, Filippom Greco, a Massimom Cantarero. Účel našej meracej kampane popíšeme nižšie. Najprv zopár zaujímavých faktov o samotnej Etne.

 

 

  Na hrane kráteru Bocca Nuova vo vrcholových partiách Etny (cca 3200 m.n.m.)

 

 Stratovulkán Etna (Mongibello, Mungibeddu, krásna hora) je najväčšou aj najvyššou sopkou kontinentálnej Európy. Patrí medzi najaktívnejšie sopky našej planéty. Aj keď možno nepatrí medzi najnebezpečnejšie sopky, bezpochyby je najaktívnejšou sopkou nášho kontinentu. Jej aktivita je ohromujúca. Lávové fontány a paroxysmu dosahujú výšku niekoľko sto metrov, bežne aj 800 m, čo je pri výške vrcholových kráterov cez 3300 m.n.m. dych-vyrážajúce. Erupcie na Etne sú prevažne efuzívne, čo znamená tryskanie lávových fontán a tečenie lávových prúdov dole svahmi. Nie sú však vylúčené ani explozívne erupcie produkujúce smrtiace sopečné mračná. Aktivita vo vrcholových kráteroch môže trvať spojite roky až desaťročia. Strieda sa s erupciami na úbočiach Etny. Vrchol Etny tvoria 4 krátery. Voragine a Bocca Nuova vznikli v rokoch 1945 a 1968 (z nášho pohľadu kuriózne v symbolicky významných rokoch). Dnes tvoria viacmenej jeden spojený kráter, centrálny kráter. Severovýchodný (SV) kráter vznikol v roku 1911, juhovýchodný (JV) v 1971. V ostatných rokoch je práve JV kráter najaktívnejší. Pár týždňov po našich meračkách, 24 augusta tohto roku sa pripomenul lávovou fontánou 150 m vysokou a lávovým prúdom, ktorý tiekol niekoľko sto metrov. Pred začiatkom 20-teho storočia tvoril vrchol Etny len jeden kráter, centrálny a vrcholová scenéria Etny vyzerala veľmi odlišne od tej dnešnej.

 

 Severovýchodný kráter (pohľad z juhu). Sfarbenie dožlta je od síry produkovanej sopečnými plynmi.

 

História erupcií a lávových prúdov Etny je fascinujúca. Stojí za to spomenúť aspoň niektoré. Lávový prúd z roku 1669 stiekol až k moru a v meste Katánia zničil budovy. V roku 1928 zničil lávový prúd mesto Mascali. Lávové prúdy spojené so vznikom JV krátera v roku 1971 pochovali astronomické observatórium a zničil lanovku. Láva v rokoch 1992–93 ohrozovala mesto Zafferana. Mesto sa podarilo zachrániť pred zničením budovaním kamenných valov a odklonením lávového prúdu pomocou výbušnín. Obdobie 1995–2001 predstavovalo výnimočne vysokú aktivitu vo vrcholových kráteroch a vyvrcholilo vytvorením kráteru v roku 2001 na južnom svahu a zničením vrcholovej stanice lanovky.

 

Vrchol Etny (pohľad z juhu z vrcholku Montagnola). Vpredu kráter 2001, za ním kráter 2002, na obzore vľavo kráter Bocca Nuova a vpravo JV kráter. Vpravo od hrany svahu padá strmo nadol údolie Valle del Bove.

 

Mimoriadne silné boli erupcie v rokoch 2002–2003. Sprevádzala ich trhlina, z ktorej tryskali vejárovité erupcie lávy podobne ako na Havaji či na Islande. Na južnej strane vznikol na svahu kráter 2002. Na severovýchodnom (SV) rifte dosiahli povrchové deformácie (vzdutie) hodnotu až 2 metre. Na SV zničili lávové prúdy lyžiarske stredisko. Zničené boli viaceré reštaurácie a z trojposchodového hotela trčí spod lávy už len kúsok strechy. V roku 2015 vyprodukoval kráter Voragine lávovú fontánu vysokú 1 km. V marci 2017 kontakt lávy so snehom spôsobil freatomagmatickú explóziu, ktorá zranila 10 turistov vrátane členov TV štábu BBC.

 

 Meranie vertikálneho gradientu tiaže na SV rifte (v pozadí SV kráter)

 

Etna je jednou z najlepšie a najpozornejšie sledovaných sopiek. Nachádza sa na nej sieť seizmometrov, vizuálnych a termo–kamier, monitorovanie povrchových deformácií, monitorovanie sopečných plynov, monitorovanie zmien tiaže a ďalšie meracie prístroje. Množstvo nazbieraných dát sa starostlivo spracováva, vyhodnocuje a interpretuje. Geofyzici a vulkanológovia už rozpoznali mnohé vzory a prekurzory, ktoré slúžia na predpovedanie sopečnej aktivity na Etne pre účely nielen vedeckého poznania, ale hlavne pre civilnú ochranu, ochranu ľudských životov a zdravia, ako aj ochranu infraštruktúry. Súčasťou tohto monitorovania a výskumu je aj interpretácia časovo–priestorových zmien tiaže. A to je parketa, ktorej sa venujeme aj na oddelení gravimetrie a geodynamiky Geofyzikálneho odboru ÚVZ.

 

 Gravimetrické merania na okraji SV kráteru.

 

Zmeny tiaže sú pri sopečnom nepokoji či sopečnej aktivite sprevádzané často aj vertikálnymi deformáciami zemského povrchu. Tieto deformácie majú svoj gravitačný účinok, ktorý je potrebné pri interpretácii zmien tiaže odpočítať (skorigovať), aby sa interpretovali reziduálne zmeny tiaže, ktoré sú prejavom pre–usporiadania podpovrchových hmôt, najmä v dôsledku migrovania magmy. Takto môžeme získať náhľad do fungovania magmy pod zemským povrchom napriek tomu, že ju nemôžeme pozorovať priamo. Pre spočítanie tohto gravitačného účinku deformácie zemského povrchu sa štandardne používajú aproximácie založené na voľnovzdušnom gradientovom efekte a na Bouguerovom efekte. Za posledné 3 roky sme pracovali na novej metodike presnejšieho výpočtu tohto efektu. Navrhli sme nový prístup pre jeho výpočet. Tento nový prístup overujeme v teréne. V roku 2016 sme vykonali overovacie merania na sopke Teide a v jej okolí na ostrove Tenerife. Toto leto sme realizovali merania na Etne. Do konca roku by sme radi túto prácu uzavreli a opublikovali v niektorom prestížnom geovednom časopise, ktorý pokrýva aj sopečnú gravimetriu.

 

 Pohľad z Massimovho dronu do útrob SV kráteru, v ktorom celý deň riadne burácalo a rachotilo.

 

Samotné merania a táto terénna práca nás priviedli do prekrásneho prírodného prostredia. Etna je obklopená a jej svahy pokryté krásnymi borovicovými i brezovými či inak listnatými lesmi a nádherným kríkom ginestra, ktorý celý kvitne bohato výrazne žltou farbou a nesmierne prenikavo vonia, takže či človek vonku pripadá ako v parfumérii. V lesoch rastú hríby a tak stretnete domácich s prútenými košíkmi. Perličkou je, že tam potrebujete hubársky lístok, povolenku podobnú tej u nás pre rybárov. Aby ste ju získali, musíte zložiť skúšku, pri ktorej preukážete znalosť hríbov. Je to niečo ako odborná spôsobilosť v hubárčine. Má to veľký praktický prínos, ušetríte takto hubárov od otravy jedovatými hubami. Etnu sme počas meraní na relatívnych bodoch gravimetrickej siete a absolútnych bodoch situovaných v turistických útulňach (chatách) obehli na terénnych autách dookola vo viacerých výškových úrovniach. Vo vyšších partiách je všetko čierne s nádychom občas hnedej či červenej, pohybujete sa neustále po vysypaných lávových produktoch (tephra). Pripadáte si po chvíli ako v marťanskej krajine. Má to svoje čaro.

 

 Nazeranie do útrob kráteru Bocca Nuova, v ktorom bolo pred rokom lávové jazero.

 

Počas päť–dňovej kampane sme premerali vertikálne gradienty tiaže na vybraných relatívnych aj absolútnych bodoch. Vrchným operátorom gravimetra bol Palo. Polohu viacerých bodov sme potrebovali presne geodeticky zamerať pre účely overenia predikovaných gradientov a ich porovnania s nameranými in–situ. Geodéziu v zmysle GNSS (GPS) určovania polohy a zamerania pomocou takzvanej totálky mal na starosti Juraj. Massimo bol našim vrchným dron operátorom. Dron sme používali na letecké snímkovanie za účelom zostrojenia presného digitálneho modelu terénu v okolí bodu pomocou fotogrametrie. Tento spresnený model terénu vstupuje do veľmi presných výpočtov účinku terénu na gradient tieže, ako aj na výpočet gravitačného účinku deformovanej topografie. To sú práve tie členy a výpočty, ktoré predstavujú náš originálny doteraz nepoužívanú prístup v sopečnej gravimetrii.

  

Pracovný trek okolo všetkých vrcholových kráterov.

 

Najintenzívnejší a najdobrodružnejší bol posledný deň našej meračskej kampane. Najprv nás náš vrchný šofér Filippo vyviezol na ústavnom (INGV) Ivecu Massif (talianska verzia LandRoveru Defender) zo severnej strany pod vrcholové krátery. Inak ako perličku uvediem, že sme boli po piatich rokoch úplne prví, kto prešiel autom po panenskej zbrusu novej ceste okolo vrcholových kráterov, pretože pôvodná cesta bola zničená erupciami. Pod cestou mám na mysli buldozérom zrovnaný sopečný materiál. Je to zvláštny pocit stretnúť buldozér vo výške cirka 3000 mnm v blízkosti aktívnych kráterov. Inak ešte uvediem ako druhú perličku, že počas piatich dní zničil Filippo dva talianske Defendre. Jeden skončil v servise s pokazenou prevodovkou (dala sa zaradiť len jednotka, čo je na ceste z Etny do Katánie dosť nepraktické), a s druhým to tiež nevyzeralo dobre, pretože cestou dole z Etny v ňom niečo hrozne búchalo, či kardan či tlmič nevedno. Tak sme si ho doberali, že nabudúce mu na ústave zveria maximálne štvorkolku. Filippo mal zase tajný plán, že povie, že šoféroval Massimo.

 

SV kráter nám dával počas merania vedieť o sebe, že nespí.

 

Po absolvovaní panenskej cesty, ktorá pred nami koleso neokúsila, a odparkovaní sme si naložili na chrbty čo bolo treba a pustili sme sa na absolvovanie pracovného treku okolo všetkých vrcholových kráterov. Bolo to výnimočné ale aj náročné kvôli sopečným plynom. Naše rúška moc nepomáhali, skôr by sa hodili kyslíkové masky. Miestami a chvíľami sme mali naozaj dosť. V SV krátere to celý deň rachotilo, čo vytváralo skutočne jedinečnú zvukovú kulisu. Keď sme z juhu obdivovali SV kráter a Massimo pripravoval dron na vznešený let v silnom vetre, zo SV kráteru, ktorý celý deň žil miernou strombolskou aktivitou, to zaburácalo a sopečné bomby tentokrát vyleteli až von z krátera. Vtedy Filippo zavelil na rýchly ústup a presun. Keď sme sa preštverali na severný okraj SV krátera, rozložili sme naše nádobíčko a pustili sa do meračiek. Meračky mali neustále kulisu burácania vo vnútornostiach krátera a občas kráter vypustil mračno plynu a prachu. V podvedomí sme boli nastavení na ďalší rýchly presun. Všetko sme ale v kľude dokončili a s Etnou sme sa lúčili plní dojmov, spokojní s naplnením pracovného programu, pocitom dobre vykonanej práce, s radosťou z nadviazaného priateľstva s kolegami na INGV a s prísľubom ďalšej spolupráce do budúcnosti.

 

 

 

Implementácia geofyzikálnych metód pri monitorovaní kultúrneho dedičstva ponúka hodnotný, nedeštruktívny náhľad do vnútornej štruktúry. Ukázali sme, že 2D geofyzikálne obrazy alebo kvantitatívne interpretácie vo forme 3D modelov je možné jednoducho pripojiť do virtuálnych databáz objektov dokumentovaného kultúrneho dedičstva, prispievajúc tým k pochopeniu ich historického vývoja aj verejnosťou a laikmi.Takýto multidisciplinárny prístup k opisovaniu súčasnosti a minulosti našich historických pamiatok významne prispieva k ich dokumentácii pre budúce generácie.

Slovenská účasť na Upper Crust Physics of Rocks Hawaii 2016

 

V júli 2016 prestížne medzinárodné   spoločnosti (obe so sídlom v USA) Society of Exploration Geophysics (SEG) a American Geophysical Union (AGU) spoločne zorganizovali konferenciu venovanú fyzike hornín vrchnej kôry. Podujatie sa konalo v Hilo na ostrove Hawaii, a popri bohatom zastúpení „horninových fyzikov“ zo Spojených štátov, Kanady, Japonska, Číny, Taiwanu, Francúzska a ďalších krajín mal na tomto mítingu zastúpenie aj náš ústav. Gravimetrici Ladislav Brimich a Peter Vajda z Odboru geofyziky ÚVZ predniesli tri príspevky venované interpretácii zmien tiaže a deformácií zemskej kôry, sledovaniu migrácie magmy a fluíd vo vrchnej kôre gravimetrickými metódami a skúmaniu geologickej stavby a tektonického vývoja Západných Karpát geofyzikálnymi metódami. Všetky tri príspevky, prezentované formou posterov a 4-minútových „speed geeking“ prednášok, sa tešili odozve a plodným diskusiám počas posterovej sekcie. Hlavnou témou tohto podujatia bola porozita a permeabilita hornín a rôzne režimy migrácie fluíd pri rôznych p-T podmienkach. Zameranie konferencie prezrádzjú jej jednotlivé sekcie: Rock Physics in Tectonics, Theory and Modelling, Fractures and Transport Processes, Experimental Developments, Evolving Rock Systems, Rock Microstructure

Pracovníci Oddelenia gravimetrie a geodynamiky zorganizovali v júni 2016 mini-expedíciu slovenskej  sopečnej gravimetrie na ostrov Tenerife, ktorý je súčasťou sopečného súostrovia Kanárskych ostrovov v Severnom Atlantiku patriacich Španielsku. Účelom tohto podujatia bolo in-situ overenie numericky predikovaných extrémnych vertikálnych gradientov tiaže. Meračskej kampane, ktorá trvala jeden týždeň 20.– 28. júna 2016, sa zúčastnili pracovníci oddelenia Peter Vajda a Pavol Zahorec spolu s kolegom z Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave Jurajom Papčom. Toto podujatie, s pomerne náročným logistickým zabezpečením a náročnými meraniami a presunmi v ťažkom teréne sa podarilo úspešne zrealizovať a namerané dáta vyzerajú pri predbežnom spracovaní sľubne.

 

Slapová stanica Vyhne

Napísal(a) | Zverejnené v: Slapová stanica Vyhne |

GPS súradnice stanice: 48° 29′ 52″ N, 18° 49′ 44″ E

Slapová stanica Vyhne je umiestnená v štôlni sv. Anton Paduánsky vo Vyhnianskej doline v Štiavnických vrchoch. V súčasnosti je vybavená extenzometrom z kremenného skla, ktorý meria dlhoperiodické (slapové, ročné teplotné atď.) a aperiodické (tektonické) deformácie zemskej kôry a od konca roku 2005 počítačom častíc α na monitorovanie emanácie radónu. Na začiatku roku 2006 bolo zriadené rádiové dátové spojenie slapovej a seizmickej stanice vo Vyhniach, ktoré spolu s predtým vybudovaným družicovým spojením seizmickej stanice s bratislavským pracoviskom Geofyzikálneho ústavu umožnilo komunikáciu so zberačom dát vo Vyhniach z Bratislavy. Takto máme pod lepšou kontrolou kvalitu dát a môžeme predchádzať výpadkom resp. minimalizovať ich.

 

Mapa s vyznačením umiestnenia stanice

Vyhne situačná mapa

 

 Vyhne - Štiavnické vrchy - situačná mapa

 

Extenzometrické merania

 Od konca roku 2005

 Rúra extenzometra

Voľný koniec sklenej rúry extenzometra s dvoma kapacitnými snímačmi (toho istého typu ako vo Vyhniach) 
na geodynamickej stanici Geodetického a geofyzikálneho ústavu Maďarskej akadémie vied v Soproni - Bánfalve.

 

Ukotvený koniec extenzometra

Do skaly ukotvený koniec rúry extenzometra v Soproni - Bánfalve.
Vo Vyhniach je rúra pod krytom z penového polystyrénu a je omnoho ťažšie prístupná zrakom.

 

Zemské slapy

 

 

Zberač dát Campbell Scientific CR10X vo Vyhniach

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotermálna energia

Napísal(a) | Zverejnené v: Geotermika |

Metódy určovania parametrov zdrojov geotermálnej energie a ich uplatnenie v oblasti Slovenska.

Stránka 1 z 3