Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Mikrogravimetria

Výskum zameraný na interpretáciu presných detailných mikrogravimetrických pozorovaní s využitím v archeologickom priekume a pri štúdiu geohazardov, so zacielením na detekciu plytkých dutín akými sú krypty, hrobky, chodby a bunkre na územiach kultúrneho či historického významu, alebo nezmapovaných poddolovaných oblastí v obývaných oblastiach či pod infraštruktúrou. Mikrogravimetriu podľa možnosti kombinujeme s georadarom. Počítame detailnú a presnú topografickú korekciu, takzvanú opravu na účinok múrov budov, pomocou photogrametrických metód a nami vyvinutého výpočtového programu Polygrav, ktorý využíva modely na základe 3D mnohostenov zrekonštruovaných z fotografií pomocou špeciálneho fotogrametrického softvéru.

Implementácia geofyzikálnych metód pri monitorovaní kultúrneho dedičstva ponúka hodnotný, nedeštruktívny náhľad do vnútornej štruktúry. Ukázali sme, že 2D geofyzikálne obrazy alebo kvantitatívne interpretácie vo forme 3D modelov je možné jednoducho pripojiť do virtuálnych databáz objektov dokumentovaného kultúrneho dedičstva, prispievajúc tým k pochopeniu ich historického vývoja aj verejnosťou a laikmi.Takýto multidisciplinárny prístup k opisovaniu súčasnosti a minulosti našich historických pamiatok významne prispieva k ich dokumentácii pre budúce generácie.

Mikrogravimetrické prieskumy za účelom detekcie dutín realizované v interiéri budov vyžadujú vysokú presnosť počas zberu údajov a moderné procedúry na ich spracovanie. Vypracovali sme novú metódu na výpočet účinkov stavieb, ktorá využíva geodetické merania a fotogrametrický softvér PhotoModeler. Výhody nového prístupu sú dokumentované  na prípadovej štúdii z malého slovenského kostola, kde boli v lete 2009 identifikované dve krypty použitím metód mikrogravimetrie a georadaru. Ukázali sme, že metódy blízkej fotogrametrie ponúkajú možnosť zdokonaliť postup spracovania mikrogravimetrických údajov.

 Kostol sv. Kataríny

Zrúcanina kláštora a kostola sv. Kataríny je významným príkladom slovenského kultúrneho dedičstva. Integrovaný geofyzikálny prístup za účelom identifikácie a popisu podzemných archeologických štruktúr bol použitý v hlavnej lodi bývalého kostola. Kombinácia mikrogravimetrie a georadaru je veľmi efektívny nástroj pre takéto mapovanie. Výsledky z 36 georadarových profilov boli zobrazené vo forme horizontálnych a vertikálnych časových rezov. Na mape reziduálnych Bouguerových anomálií boli nájdené viaceré tiažové minimá. Na odhad hĺbky a tvaru anomálnych zdrojov boli použité poloautomatické metódy, konkrétne Eulerova dekonvolúcia a harmonická inverzia.