Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Projekty medzinárodné

 

Medziakademické   dohody (MAD)

 

 • Integrovaná 3D interpretácia litosféry na styku Karpát a Európskej platformy.

Koordinátor projektu: Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2014 - 2016
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Ukrajina: 1

 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky

Koordinátor projektu: Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2011 - 2013
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Ukrajina: 1

 

 • Určenie horizontálnych zrýchlení vyvolaných paleo-zemetraseniami na základe štúdia porušenia pružného napätia speleotém

Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 1.10.2011 - 31.12.2013
 Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Rusko: 1

 

 • Geofyzikálna interpretácia litosféry v oblasti CELEBRATION 2000

Koordinátor projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2007 - 2009
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Poľsko: 1

 

 • 3D interpretácia tiažového poľa za účelom štúdia stavby, dynamiky a tektoniky západokarpatskej litosféry

 

Koordinátor projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2008 - 2009
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Ukrajina: 1

 

 • Výskum vplyvu nehomogenít geologického prostredia na mikroseizmické merania

Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 1.10.2007 - podľa potreby
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Rusko: 1

 

  

Multilaterálne

 

 • Od výzdvihu k poklesu: integrované hodnotenie prírodných hrozieb prostredníctvom kvantifikácie transportu materiálu z pohorí do aktívnych sedimentárnych paniev.

Koordinátor za GFÚ : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2008 - 2011
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Slovensko: 1

EUROCORES 2007 ESF-EC-0006-07

 

 

 • CELEBRATION 2000 (Central European Lithospheric Experiment Based on Refraction)

Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2000 - 2008
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 5

 

 • Seizmické transekty geologickými jednotkami Západných Karpát

Nositeľ projektu: Geofyzikálny ústav SAV Zodpovedný riešiteľ : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 1999 - 2003
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3

 

 

Bilaterálne

 

 • Štúdium hlbinnej stavby litosféry karpatsko-panónskej oblasti s využitím metódy 3D modelovania tiažového, magnetického a geotermického poľa

Typ projektu: dvojstranný projekt (SR - Ukrajina)
Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Miroslav Bielik
Koordinátor projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu: 01/2003 - 12/2007
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

  

SASPRO/Marie Curie

 • Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy
  pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Ján Vozár
Zodpovedný za realizáciu projektu: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu: 2016–2018

SASPRO 1497/03/01

 

Iné   projekty

 

 • Aplikácia modelovania geofyzikálnych polí - impulz regionálneho rozvoja. Riešenie modelového územia Turčianskej kotliny.

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2007 - 2009
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Slovensko: 1
Evidenčné číslo: 110/2003 MŠ SR