Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Projekty národné

APVV

 • THERMES - Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 1.7.2012 - 31.12.2015

APVV-724-11

Web stránka projektu 

 

 • DANUBE - Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Dušan Majcin
Trvanie projektu : 1.7.2012 - 31.12.2015

APVV-099-11

 

 • BOUGUER_NG - Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 1.5.2011 - 30.9.2014

APVV-194-10

 

VEGA

 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky
  pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2019 - 2022

VEGA 2/0006/19

 

 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2015 - 2018

VEGA 2/0042/15

 

 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

VEGA 1/0141/15

 

 • Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín
  v environmentálnych a archeologických aplikáciách

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Zahorec, PhD. 
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Koordinátor projektu: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK, Bratislava

VEGA 1/0462/16

 

 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu: 2012 - 2014
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

VEGA 1/0095/12

 

 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2012 - 2014

VEGA 2/0067/12

 

 • Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 1.1.2011 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK, Bratislava

VEGA 1/00747/11

 

 • Optická charakterizácia mikrofyzikálnych vlastností atmosférických častíc nesférického tvaru

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Igor Kohút
Trvanie projektu : 2012 - 2015

VEGA 2/0002/12

 

 • Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2009 - 2011

VEGA 1/0461/09

 

 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2009 - 2011

VEGA 2/0107/09

 

 • Rozvoj moderných metód interpretácie tiažového poľa Zeme a ich integrácia pri štúdiu vlastností litosféry

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2006 - 2008

VEGA 2/6019/26

 

 • Sledovanie a interpretácia dlhoperiodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát

Vedúci projektu : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 2003 - 2005

VEGA 2/3057/23

 

 • Litosféra karpatsko-panónskej oblasti: integrované a multidisciplinárne modelovanie tiažového poľa

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2003 - 2005

VEGA 2/3004/23

 

 • Časové zmeny tiažového poľa a geodynamika Západných Karpát

Vedúci projektu : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 2000 - 2002

VEGA 2/7059/20

 

 • Modelovanie tiažového poľa a reológia litosféry ZápadnýchKarpát

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2000 - 2002

VEGA 2/7060/20

 

 • Matematické modelovanie rezonátora Zem-ionosféra a stanovenie parametrov relevantných pre analýzu a interpretáciu
  nameraných Schumannových rezonancií.

Vedúci projektu : Dr. Pavel Kostecký, PriF UK - nositeľ projektu
Spoluriešiteľ : Igor Kohút
Trvanie projektu : 2005 - 2007

VEGA 1/2033/05

 

 

 • Stabilné riešenia priamej a obrátenej gravimetrie s cieľom skvalitniť geofyzikálnu interpretáciu litosféry Západných Karpát
  a ich okolitých tektonických jednotiek.

Vedúci projektu : Dr. Roman Pašteka, PriF UK
Zástupca vedúceho: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2006 - 2008

VEGA 1/3066/27

 

APVT

 • Rozvoj, skvalitnenie a aplikácia progresívnych metód 2D a 3D interpretácie tiažového poľa v geofyzike a geológii

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2005 - 2007

APVT-51-002804