Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

Projekty

Národné projekty

 1. APVV
 2. VEGA
 3. Ostatné

Medzinárodné projekty

 1. Multilaterálne
 2. Bilaterálne
 3. Medziakademické dohody
 4. Ostatné 

APVV

 • THERMES - Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 1.7.2012 - 31.12.2015

APVV-724-11

Web stránka projektu 

 

 • DANUBE - Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Dušan Majcin
Trvanie projektu : 1.7.2012 - 31.12.2015

APVV-099-11

 

 • BOUGUER_NG - Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 1.5.2011 - 30.9.2014

APVV-194-10

 

VEGA

 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky
  pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2019 - 2022

VEGA 2/0006/19

 

 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2015 - 2018

VEGA 2/0042/15

 

 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

VEGA 1/0141/15

 

 • Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín
  v environmentálnych a archeologických aplikáciách

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Zahorec, PhD. 
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Koordinátor projektu: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK, Bratislava

VEGA 1/0462/16

 

 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu: 2012 - 2014
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

VEGA 1/0095/12

 

 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2012 - 2014

VEGA 2/0067/12

 

 • Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 1.1.2011 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK, Bratislava

VEGA 1/00747/11

 

 • Optická charakterizácia mikrofyzikálnych vlastností atmosférických častíc nesférického tvaru

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Igor Kohút
Trvanie projektu : 2012 - 2015

VEGA 2/0002/12

 

 • Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2009 - 2011

VEGA 1/0461/09

 

 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2009 - 2011

VEGA 2/0107/09

 

 • Rozvoj moderných metód interpretácie tiažového poľa Zeme a ich integrácia pri štúdiu vlastností litosféry

Vedúci projektu : Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2006 - 2008

VEGA 2/6019/26

 

 • Sledovanie a interpretácia dlhoperiodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát

Vedúci projektu : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 2003 - 2005

VEGA 2/3057/23

 

 • Litosféra karpatsko-panónskej oblasti: integrované a multidisciplinárne modelovanie tiažového poľa

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2003 - 2005

VEGA 2/3004/23

 

 • Časové zmeny tiažového poľa a geodynamika Západných Karpát

Vedúci projektu : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 2000 - 2002

VEGA 2/7059/20

 

 • Modelovanie tiažového poľa a reológia litosféry ZápadnýchKarpát

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2000 - 2002

VEGA 2/7060/20

 

 • Matematické modelovanie rezonátora Zem-ionosféra a stanovenie parametrov relevantných pre analýzu a interpretáciu
  nameraných Schumannových rezonancií.

Vedúci projektu : Dr. Pavel Kostecký, PriF UK - nositeľ projektu
Spoluriešiteľ : Igor Kohút
Trvanie projektu : 2005 - 2007

VEGA 1/2033/05

 

 

 • Stabilné riešenia priamej a obrátenej gravimetrie s cieľom skvalitniť geofyzikálnu interpretáciu litosféry Západných Karpát
  a ich okolitých tektonických jednotiek.

Vedúci projektu : Dr. Roman Pašteka, PriF UK
Zástupca vedúceho: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu : 2006 - 2008

VEGA 1/3066/27

 

APVT

 • Rozvoj, skvalitnenie a aplikácia progresívnych metód 2D a 3D interpretácie tiažového poľa v geofyzike a geológii

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2005 - 2007

APVT-51-002804

 

Medziakademické   dohody (MAD)

 

 • Integrovaná 3D interpretácia litosféry na styku Karpát a Európskej platformy.

Koordinátor projektu: Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2014 - 2016
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Ukrajina: 1

 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky

Koordinátor projektu: Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2011 - 2013
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Ukrajina: 1

 

 • Určenie horizontálnych zrýchlení vyvolaných paleo-zemetraseniami na základe štúdia porušenia pružného napätia speleotém

Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 1.10.2011 - 31.12.2013
 Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Rusko: 1

 

 • Geofyzikálna interpretácia litosféry v oblasti CELEBRATION 2000

Koordinátor projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2007 - 2009
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Poľsko: 1

 

 • 3D interpretácia tiažového poľa za účelom štúdia stavby, dynamiky a tektoniky západokarpatskej litosféry

 

Koordinátor projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2008 - 2009
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Ukrajina: 1

 

 • Výskum vplyvu nehomogenít geologického prostredia na mikroseizmické merania

Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Ladislav Brimich
Trvanie projektu : 1.10.2007 - podľa potreby
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Rusko: 1

 

  

Multilaterálne

 

 • Od výzdvihu k poklesu: integrované hodnotenie prírodných hrozieb prostredníctvom kvantifikácie transportu materiálu z pohorí do aktívnych sedimentárnych paniev.

Koordinátor za GFÚ : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2008 - 2011
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Slovensko: 1

EUROCORES 2007 ESF-EC-0006-07

 

 

 • CELEBRATION 2000 (Central European Lithospheric Experiment Based on Refraction)

Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2000 - 2008
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 5

 

 • Seizmické transekty geologickými jednotkami Západných Karpát

Nositeľ projektu: Geofyzikálny ústav SAV Zodpovedný riešiteľ : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 1999 - 2003
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3

 

 

Bilaterálne

 

 • Štúdium hlbinnej stavby litosféry karpatsko-panónskej oblasti s využitím metódy 3D modelovania tiažového, magnetického a geotermického poľa

Typ projektu: dvojstranný projekt (SR - Ukrajina)
Zodpovedný riešiteľ za SR : Dr. Miroslav Bielik
Koordinátor projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu: 01/2003 - 12/2007
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

  

SASPRO/Marie Curie

 • Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy
  pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D

Zodpovedný riešiteľ : Dr. Ján Vozár
Zodpovedný za realizáciu projektu: Dr. Peter Vajda
Trvanie projektu: 2016–2018

SASPRO 1497/03/01

 

Iné   projekty

 

 • Aplikácia modelovania geofyzikálnych polí - impulz regionálneho rozvoja. Riešenie modelového územia Turčianskej kotliny.

Vedúci projektu : Dr. Miroslav Bielik
Trvanie projektu : 2007 - 2009
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 - Slovensko: 1
Evidenčné číslo: 110/2003 MŠ SR