Oddelenie gravimetrie a geodynamiky
Ústav vied o Zemi SAV

 

 

 

 

 

THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

 • Terénne merania

  Lučenec 2013

 • Terénne práce

  Odber vzoriek hornín v kameňolome Krivošťany

 • Terénne práce

  Odber vzoriek v odkryve nad obcou Chlmec

 • XI Slovenská geofyzikálna konferencia

  Posterová sekcia

O projekte

Anotácia projektu

Náš projekt je z odboru výskumu geotermálnych zdrojov viazaných na získavanie energie metódou tepla suchých hornín. Rozšírenie a skvalitnenie doterajších poznatkov o potenciálnych zdrojoch Slovenska ( získaných najmä v osemdesiatych rokoch) je hlavnou úlohou projektu. Prehodnotenie bude postavené na najnovších poznatkoch o stavbe a vývoji Západných Karpát, známych tepelných charakteristikách a doplnkových geologických a geofyzikálnych meraní, výsledkov interpretácií a modelovania získaných v rámci projektu. V týchto činnostiach bude využité prístrojové vybavenie riešiteľských organizácií a progresívne syntetické integračné vedecké prístupy geovedných disciplín ( 2D a 3D syntetické interpretácie, geotermické nestacionárne modelovanie, integrované modelovanie,... ). Projekt je metodicky postavený na postupnom separovaní perspektívnych geotermálnych oblastí a spresňovaní parametrov definujúcich energetické, geologické a geofyzikálne parametre potenciálnych zdrojov tepla suchých hornín. Záverečným plánovaným výsledkom projektu je zhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov zdrojových oblasti a tiež mapové výstupy celej oblasti výskumu a aj vybraných perspektívnych podoblastí. Výstupy projektu budú vztiahnuté k rôznym formám energetického využitia. Špecifikácie zdrojových oblastí budú slúžiť ako podklad na podrobnejší prieskum pre konkrétne využitie zdroja.

Ciele projektu:

Určenie geotermálneho energetického potenciálu Slovenska vztiahnutého k získavaniu metódou tepla suchých hornín z technicky dostupných hĺbok.Popis kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov zdrojových oblastí.Konštrukcia výstupov vo forme máp študovaného územia a vybraných najperspektívnejších zdrojových oblastí.

Riešitelia projektu:

Hlavný riešiteľ :

Ústav vied o Zemi SAV - Geofyzikálny odbor (do 1.7.2015 Geofyzikálny ústav SAV)

Vedúci projektu: RNDr. Peter Vajda, PhD.

Spoluriešitelia:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakultaKontaktná osoba: doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Doba riešenia projektu:

1.7.2012 - 31.12.2015

 

Project info

Project title

Structure and thermal state of the West Carpathian lithosphere: hot dry rock energy sources potential of Slovakia.

Project abstract

Our project is from the research branch of the geothermal sources bounded with the exploitation by the hot dry rock method. The enhancement of the actual knowledge about the potential sources of Slovakia (obtained mainly in eighties) is the main task of the project.  The revaluation will be based on newest knowledge about the structure and the evolution of Western Carpathians, on the known thermal characteristics and on the complementary geological and geophysical measurements, of the interpretations and of the modeling achieved within the project. The instrumental equipment of the solving organizations and the progressive research approaches of the geosciences (2D and 3D synthetic interpretations, geothermal transient modeling, integrated modeling,…) will be used by these activities.  The project is methodically based on progressive separation of the perspective geothermal regions and on precision of the parameters defining the energetic, geological and geophysical parameters of the potential hot dry rock sources.  The evaluation of the qualitative and quantitative parameters of the source regions and the map outputs of the whole region under study and also of the selected perspective partial regions will be the conclusive result of the project. The outputs will be related to various forms of the energetic utilization. The specifications of the source regions will serve as a ground for more precise exploration for concrete use of the source.

Project objectives

Determination of the geothermal energetic potential of Slovakia related to the extraction by the method of the hot dry rock from technically accessible depths. Description of the qualitative and quantitative parameters of the source regions. Construction of the output maps of the area under study and of the assigned most perspective source regions.

 

Project research organizations

Co-ordinating organization

Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences (till 1.7. 2015 Geophysical Institute, SAS)

Principal investigator: RNDr. Peter Vajda, PhD.

Co-operating organization

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences

Contact person: doc RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Time duration of the project 

1.7.2012 - 31.12.2015