THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Bratislava, 8. - 9. septembra 2015

Na konferencii boli prezentované výsledky prác projektu jednak  v rámci   troch plenárnych prednášok a potom aj prednášok v sekciách a v rámci posterových prezentácií v celkovom počte 9. Dôležitým faktorom aktívnej účasti boli diskusie a vedecké oponovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektových aktivít. Mnohé podnety boli zahrnuté do pripravovaných výstupov projektu a publikačných výstupov. Prezentované boli výsledky v oblasti štruktúry a dynamiky oblasti Západných Karpát,  poznatky o teplotnom poli skúmaného územia na základe priamych a modelovacích prístupov a tiež výstupy týkajúce sa tepelných podmienok pre využitie tepla suchých hornín na Slovensku najmä na energetické účely a tiež litologické podmienky v predpokladaných hĺbkach.

Viacerí členovia riešiteľského kolektívu z oboch riešiteľských pracovísk boli odbornými garantmi tém a pracovali v organizačnom výbore konferencie.

X. Slovenská geofyzikálna konferencia sa konala v dňoch 19. - 21. augusta 2013 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pri príležitosti 60. výročia založenia Geofyzikálneho ústavu SAV.

 

Na konferencii sme prezentovali priebežné výsledky vedeckých aktivít zo začiatku projektu. Práce sa týkali hlavne troch okruhov:

A/ vyčlenenie oblastí potenciálneho výskytu tepelných zdrojov na základe geotermických kritérií (aj s prihliadnutím na technickú dostupnosť zdrojových oblastí), interpretácia dát popisujúcich tepelný stav zemskej kôry v skúmaných oblastiach a vyčlenenie príkladových lokalít na bližšie spracovanie.

B/ zber a spracovanie dát štrukturálneho a litologického výskumu  v primárne vyseparovaných zdrojových oblastiach a interpretačné práce zamerané na poznanie štruktúry a litológie najmä v záujmových hĺbkach vyčlenených území Západných Karpát.

C/ riešenie metodických problémov zviazaných s postupmi pre dosiahnutie cieľov projektu - najmä problematika interpretácie nameraných geofyzikálnych dát, problémy hustotného, geotermického, geoelektrického a integrovaného modelovania a riešenia vznikajúcich matematicko-fyzikálnych úloh.

Prezentovaných bolo celkovo 8 príspevkov z výsledkov jednotlivých pracovných skupín a najzaujímavejšie výsledky boli zahrnuté aj do plenárnych prezentácií. 

Ďaľšie konferencie

Napísal(a) |

IV. medzinárodná konferencia GEOMIN 2015.

8. - 10.7.2015 Antofagasta, Čile

 

Prezentovali sme príspevok o uplatnení magnetotelurických metód v štrukturálnom výskume pri vyhľadávaní zdrojov surovín a energie.