THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

XI. Slovenská geofyzikálna konferencia

Napísal(a)  |

Bratislava, 8. - 9. septembra 2015

Na konferencii boli prezentované výsledky prác projektu jednak  v rámci   troch plenárnych prednášok a potom aj prednášok v sekciách a v rámci posterových prezentácií v celkovom počte 9. Dôležitým faktorom aktívnej účasti boli diskusie a vedecké oponovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektových aktivít. Mnohé podnety boli zahrnuté do pripravovaných výstupov projektu a publikačných výstupov. Prezentované boli výsledky v oblasti štruktúry a dynamiky oblasti Západných Karpát,  poznatky o teplotnom poli skúmaného územia na základe priamych a modelovacích prístupov a tiež výstupy týkajúce sa tepelných podmienok pre využitie tepla suchých hornín na Slovensku najmä na energetické účely a tiež litologické podmienky v predpokladaných hĺbkach.

Viacerí členovia riešiteľského kolektívu z oboch riešiteľských pracovísk boli odbornými garantmi tém a pracovali v organizačnom výbore konferencie.

 

 Uvedené obrázky sú z posterových sekcií konaných v rámci konferencie.
Naposledy zmenené utorok, 19 apríl 2016 12:20