THERMES (Kód projektu: APVV-0724-11)

Štruktúra a tepelný stav litosféry západných karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska

Bratislava, 28. - 29. septembra 2017

Na konferencii boli prezentované výsledky prác projektu v rámci plenárnych prednášok aj vo forme posterových prezentácií v celkovom počte 5. Dôležitým faktorom aktívnej účasti boli diskusie a vedecké oponovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektových aktivít.  Prezentované boli výsledky v oblasti štruktúry a dynamiky oblasti Západných Karpát,  poznatky o teplotnom poli skúmaného územia na základe priamych a modelovacích prístupov a tiež výstupy týkajúce sa tepelných podmienok pre využitie tepla suchých hornín na Slovensku najmä na energetické účely a tiež litologické podmienky v predpokladaných hĺbkach.

 

 

 

 

V dňoch 14. až 17. 6. 2017 sa v  Kongresovom centre SAV Academia v  Starej Lesnej uskutočnil medzinárodný Otvorený geologický kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti Vysoké Tatry 2017. Kongres sa uskutočnil pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky Ing. Lászlóa Sólymosa.  Záujem o účasť na kongrese bol vysoký – zúčastnilo sa ho 140 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Etiópie. Bohatý program kongresu tvorilo 68 prednášok a 34 posterov. Riešitelia projektu APVV-0724-11 Thermes prezentovali najmä geofyzikálne výsledky týkajúce sa štruktúry a tektonického vývoja v karpato-panónskej oblasti.  

Bratislava, 8. - 9. septembra 2015

Na konferencii boli prezentované výsledky prác projektu jednak  v rámci   troch plenárnych prednášok a potom aj prednášok v sekciách a v rámci posterových prezentácií v celkovom počte 9. Dôležitým faktorom aktívnej účasti boli diskusie a vedecké oponovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektových aktivít. Mnohé podnety boli zahrnuté do pripravovaných výstupov projektu a publikačných výstupov. Prezentované boli výsledky v oblasti štruktúry a dynamiky oblasti Západných Karpát,  poznatky o teplotnom poli skúmaného územia na základe priamych a modelovacích prístupov a tiež výstupy týkajúce sa tepelných podmienok pre využitie tepla suchých hornín na Slovensku najmä na energetické účely a tiež litologické podmienky v predpokladaných hĺbkach.

Viacerí členovia riešiteľského kolektívu z oboch riešiteľských pracovísk boli odbornými garantmi tém a pracovali v organizačnom výbore konferencie.

Štúdium vrtných jadier

Napísal(a) | Zverejnené v: Ostatné aktivity |

 

V rámci projektových prác bola na záver vykonávaná separácia zdrojových oblastí na základe litologických a mechanických vlastností. Pre tieto účely bol využívaný aj potenciál Geofondu v podobe dokumentácie a depozity vrtných jadier. Využili sme aj návštevy skladových priestorov s archívmi vrtných jadier firmy Nafta, a.s. v Gbeloch a Michalovciach. Uvedené sú príklady fotodokumentácie vzoriek jadier z oblastí Viedenskej panvy, Dunajskej panvy,  Východoslovenskej panvy a ďalších jednotiek Západných Karpát. 

 

Jarabina 2015

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |

V dňoch 29.8. – 5.9.2015 sa uskutočnila pracovná cesta riešiteľov projektu do Jarabiny
a okolitých záujmových lokalít.

 

Zemplín 2014

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |

V dňoch 21.9. – 27.9.2014 sa uskutočnila pracovná cesta riešiteľov projektu do Trebišova a okolitých záujmových lokalít.

 

X. Slovenská geofyzikálna konferencia sa konala v dňoch 19. - 21. augusta 2013 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pri príležitosti 60. výročia založenia Geofyzikálneho ústavu SAV.

 

Na konferencii sme prezentovali priebežné výsledky vedeckých aktivít zo začiatku projektu. Práce sa týkali hlavne troch okruhov:

A/ vyčlenenie oblastí potenciálneho výskytu tepelných zdrojov na základe geotermických kritérií (aj s prihliadnutím na technickú dostupnosť zdrojových oblastí), interpretácia dát popisujúcich tepelný stav zemskej kôry v skúmaných oblastiach a vyčlenenie príkladových lokalít na bližšie spracovanie.

B/ zber a spracovanie dát štrukturálneho a litologického výskumu  v primárne vyseparovaných zdrojových oblastiach a interpretačné práce zamerané na poznanie štruktúry a litológie najmä v záujmových hĺbkach vyčlenených území Západných Karpát.

C/ riešenie metodických problémov zviazaných s postupmi pre dosiahnutie cieľov projektu - najmä problematika interpretácie nameraných geofyzikálnych dát, problémy hustotného, geotermického, geoelektrického a integrovaného modelovania a riešenia vznikajúcich matematicko-fyzikálnych úloh.

Prezentovaných bolo celkovo 8 príspevkov z výsledkov jednotlivých pracovných skupín a najzaujímavejšie výsledky boli zahrnuté aj do plenárnych prezentácií. 

Ďaľšie konferencie

Napísal(a) |

IV. medzinárodná konferencia GEOMIN 2015.

8. - 10.7.2015 Antofagasta, Čile

 

Prezentovali sme príspevok o uplatnení magnetotelurických metód v štrukturálnom výskume pri vyhľadávaní zdrojov surovín a energie. 

 

Lučenec 2013

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |
  • Lučenská kotlina
  • Cerova vrchovina
  • Veporské Rudohorie

Humenné a okolie 2012

Napísal(a) | Zverejnené v: Terénne merania |
  • Dara - geologická lokalita
  • Brekov - kameňolom
  • Chlmec - Skalka a odkryv pod Chlmom
  • Krivošťany - kameňolomy
  • Oreské - kameňolom
  • Zboj - okolie vrtu Zboj-1