Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

 

Mapa zostrojená na základe geotermických údajov a magnetotelurických dát na vyznačených pozíciách

Korelačná mapa rozloženia  hustoty zemského tepelného toku  ( farebná škála v mW/m² )   a  rozloženia hrúbky lithosféry (v km) na základe geothermických dát (zelené plné a čiarkované izolínie) resp. z magnetotelurických dát pre miesta určenia (modré hviezdičky a číselné hodnoty). 

  • Prístupy konštrukcie podkladových materiálových modelov a modelov tektonických prvkov
  • Metodika riešenia obrátených úloh
  • Analytické a numerické riešenia matematicko-fyzikálnych úloh stacionárneho a časovo-premenlivého prenosu tepla v nehomogénnom 1D až 3D prostredí
  • Konštrukcia potrebného programového vybavenia
  • Aplikácia metodiky geotermického modelovania na štúdium tepelného stavu litosféry v skúmaných územiach
  • Konštrukcia grafických výstupov v podobe vertikálnych a horizontálnych rezov i máp rozloženia teploty a zložiek hustoty tepelného toku na rôznych geologických rozhraniach.