Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

 

Riešenie úloh základného výskumu rozloženia  teplotných polí  a  zložiek hustoty tepelného toku  ovplyvneného rôznymi typmi refrakcií a/alebo zdrojov tepla. Matematicko-fyzikálne úlohy v ohraničených 2D/3D oblastiach sú riešené prostriedkami konečných diferencií, prístupmi konečných prvkov a metódami hraničných prvkov. Výsledky modelovania teplotných polí sú využívané pri interpretácii dát popisujúcich tepelný stav litosféry v oblasti Západných Karpát. Interpretačné postupy sú prispôsobované konkrétnym štrukturálnym a tektonickým podmienkam a tiež dostupným geofyzikálnym a geologickým dátam.