Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

webstránka oddelenia ústavu vied o zemi sav

TFM metodika

Napísal(a)  Peter Vajda | Zverejnené v: Metodika obrátenej úlohy
TFM metodika TFM metodika

Metodika filtrovania postupným orezávaním  (TFM metodika) patrí k  metódam interpretácie  tiažových údajov, ktoré sú založené na zvýraznení hľadaného signálu a na rozpoznávaní vzorov. Túto metodiku začal vyvíjať Dr. Vajda počas svojho doktorandského štúdia na University of New Brunswick v Kanade v roku 1993. Začalo to skúmaním, či orezaný Stokesov integrál, ktorý sa využíva pre výpočet geoidových výšok z tiažových anomálií, a má jeden voľný parameter, takzvaný parameter orezania, ktorý predstaveuje polomer oblasti, z ktorej vstupujú tiažové anomálie do konvolučného Stokesovho povrchového integrálu pri numerickej integrácii, môže prezradiť niečo o hustotnom rozdelení, ktoré generuje tiažové pole v danej oblasti. Motiváciou pre tento výskum bol fakt, že fyzikálny zmysel neúplného (orezaného) geoidu vypočítaného cez neúplný (orezaný) Stokesov integrál sa mení v závislosti od hodnoty parametra orezania, v spektre hodnôt od 0 do pi, od škálovanej tiažovej anomálie až po geoid, a teda sa očakávalo, že sa bude správať ako skener krivosti plochy tiažového polľa, v ktorej je zapísaná informácia o hustotnom rozdelení pod povrchom zeme, a svojím spôsobom aj ako hĺbkový tomograf.

Počiatočná fáza štúdia bola vykonaná na syntetických štúdiách s hmotnými bodmi ako zdrojmi tiažového poľa  (Vajda 1995, Vajda and Vaníček 1997, 1999, 2002). Táto fáza preukázala, že pomocou TFM metodiky je možné určovať polohu a hĺbku bodových zdrojov z nasadenia takzvaného jamkového javu v animovanej sekvencii plochy s meniacou sa hodnotou parametra orezania.

TFM metodika zostáva aj naďalej v štádiu vývoja. Je potrebné pomocou simulácií a syntetických prípadových štúdií nájsť vzory a závislosti pre určovanie niektorých špecifických parametrov zdrojov pre viac druhov reprezentácií zdrojov a hlavne pre zdroje, ktoré realistickejšie odzrkadľujú geologickú stavbu alebo vybrané hľadané typy zdrojov.

Predbežne sme skúmali aj voľbu iných jadier konvolučných integrálov než je Stokesova funkcia v Stokesovom integráli. Na 2D syntetickej štúdii sme preukázali schopnosť metodiky indikovať okraje sedimentárnej panvy a nájsť hĺbku anomálneho ťažkého telesa ponoreného v panve. Ďalej sme sa venovali syntetickým štúdiám na soľných dómoch. V súčasnosti je práca na rozvíjaní TFM metodiky prerušená.

Publikácie

  • Vajda, P., 1995.  Truncated Geoid and the Gravimetric Inverse Problem., Ph.D. dissertation. Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada
  • Vajda, P. and P. Vaníček, 1999. Truncated geoid and gravity inversion for one point-mass anomaly. Journal of Geodesy 73(2): 58–66 doi: 10.1007/s001900050219
  • Vajda, P. and P. Vaníček, 1997. On Gravity Inversion for Point Mass Anomalies by Means of the Truncated Geoid. Studia Geophysica et Geodaetica, 41(4): 329–344
  • Vajda P. and P. Vaníček, 2002. The 3–D truncation filtering methodology defined for planar and spherical models: Interpreting gravity data generated by point masses. Studia Geophysica et Geodaetica, 46(3): 469–484

 

 

 

Naposledy zmenené streda, 20 apríl 2016 06:21