Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

História oddelenia fyziky atmosféry

Na začiatku päťdesiatych a šesťdesiatych rokov základný výskum v oblasti meteorológie a klimatológie sa formoval v Oddelení klimatológie Zemepisného ústavu SAV a neskôr v Laboratóriu pre meteorológiu a klimatológiu SAV, súčasťou ktorého sa stáva i Meteorologické observatórium na Skalnatom Plese. Organizačne boli zriadené dve oddelenia:


Oddelenie aktinometrie a energetickej bilancie atmosféry

Oddelenie horskej meteorológie a klimatológie.

Externým vedením LMK SAV bol poverený prof. Konček. Od 1. januára 1966 bolo LMK SAV premenované na Ústav meteorológie a klimatológie SAV s externým riaditeľom prof. Končekom do roku 1969 a od tohoto roku až do r. 1975 bol za interného riaditeľa menovaný doc. Smolen.
Vzhľadom na experimentálne zameranie ústavu, Ústav meteorológie a klimatológie SAV vybudoval v roku 1965 trvalé observatórium v Mlyňanoch a v roku 1968 účelovo zamerané observatórium v Bábe, ktorého činnosť bola ukončená v roku 1988. Od augusta 1987 bolo uvedené do prevádzky Meteorologické observatórium v Starej Lesnej, ktoré v súčinnosti s observatóriom na Skalnatom Plese vytvára vhodné podmienky pre štúdium hraničnej vrstvy atmosféry medzi hladinami 810 až 1778 metrov nad morom. I napriek tomu, že činnosť Ústavu meteorológie a klimatológie SAV bola hodnotená nadriadenými orgánmi ako úspešná, dochádza rozhodnutím Predsedníctva SAV k jeho zrušeniu dňom 31. decembra 1974 a jeho začleneniu do Geofyzikálneho ústavu SAV. Tým sa ÚMK SAV od roku 1975 zaraďuje do Geofyzikálneho ústavu SAV ako Odbor fyziky atmosféry.


Budovanie experimentálnej základne na Skalnatom Plese, v Starej Lesnej a Mlyňanoch vyplývalo z vedecko-výskumného programu pri štúdiu energetickej bilancie v atmosfére, pri štúdiu vplyvu horských masívov na meteorologické procesy v spodnej vrstve atmosféry a pri výskume regionálnej meteorológie a klímy. Odborná náplň meteorologického observatória v Bábe vyplývala z požiadaviek Medzinárodného biologického programu a slúžila k štúdiu interakcie lesných ekosystémov a meteorologických procesov v prízemnej vrstve atmosféry. Po ukončení programu IPB a po získaní dostatočne dlhého radu špeciálnych meraní, Meteorologické observatórium v Bábe bolo v roku 1988 zrušené.
Pracovné úlohy a dosiahnuté výsledky
V minulosti vedecko-výskumné úlohy na ÚMK SAV boli včlenené do štátneho plánu základného výskumu. V posledných rokoch sú riešené úlohy súčasťou grantových projektov VEGA
Hlavným zameraním je štúdium meteorologických procesov v hraničnej a prízemnej vrstve atmosféry. V rámci tohoto programu sú riešené problémy prenosu a transformácie žiarivej energie v atmosfére a na zemskom povrchu, vplyv rastlinných porastov na meteorologické procesy v prízemnej vrstve atmosféry, prognóza a vývoj znečistenia ovzdušia regionálnych oblastí Slovenska. S ohľadom na meniace sa chemické zloženie atmosféry (úbytok stratosférického ozónu, rast koncentrácie troposférického ozónu a zvýšené antropogénne znečistenie atmosféry) vedecko-výskumná činnosť oddelenia je v značnej miere zameraná tiež na meranie a modelovanie biologicky účinného slnečného UV žiarenia a atmosférického ozónu. Na riešenie týchto vedecko-výskumných úloh sú v rámci oddelenia vychovávaní dvaja doktorandi.
V rámci riešených úloh vedecko-výskumná činnosť je zameraná na:

 • analýzu dlhovlnných radiačných tokov a ich vplyv na rýchlosť radiačných zmien teploty vzduchu v hraničnej vrstve atmosféry
 • emisivitu a rýchlosť radiačného prehrievania hraničnej vrstvy atmosféry
 • podiel emisivity vodnej pary na celkovej emisivite atmosféry
 • transformáciu slnečného žiarenia v hraničnej vrstve atmosféry
 • globálne, priame a difúzne erytemálne UV žiarenie
 • vplyv optickej hrúbky aerosólu na oslabenie UV žiarenia
 • vplyv celkového ozónu na spektrálne UV žiarenie
 • vypracovanie predpovedi UV žiarenia s biologickými účinkami – predpoveď UV indexu
 • parametrizáciu procesov výmeny tepla a vodnej pary medzi homogénnymi povrchmi a atmosférou v závislosti od efektívnej výšky rastlinných porastov a dynamickej drsnosti
 • analýzu profilových meraní meteorologických charakteristík v rastlinných porastoch a nad rastlinnými porastami s cieľom určiť parametre turbulencie a podrobnejšie popísať úlohu vegetácie v procese energetickej výmeny medzi biosférou a atmosférou
 • kvantifikáciu vzťahu medzi radiačnými a turbulentnými tokmi v hraničnej vrstve atmosféry
 • získanie a prvotné spracovanie experimentálnych údajov, potrebných na verifikáciu navrhnutého modelu znečistenia ovzdušia.Niektoré úlohy sú riešené v spolupráci s domácimi, resp. zahraničnými pracoviskami. Uvediem aspoň niektoré: SHMÚ, ČHMÚ, AV ČR, Ústav krajinnej ekológie Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity, PAV (Poľsko) a i.
Riešenie úloh je v súlade s cieľmi svetového klimatického programu (WCP), ktorý koordinuje Svetová meteorologická organizácia (WMO) a Jednotný národný environmentálny program (UNEP). Tesne na tento program nadväzuje aj Národný klimatický program Slovenskej republiky (NKP) (hlavným riešiteľským pracoviskom NKP SR je SHMÚ).
Organizačná činnosť

organizácia konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia ústavu,

organizácia (troch) medzinárodnej konferencie o meteorológii Karpát,

organizácia medzinárodnej konferencie pri príležitosti 150. výročia meteorologickej služby v strednej Európe, 60. výročia meteorologických meraní na Skalnaté Pleso, 60. výročia meteorologických pozorovaní na Lomnickom štíte a 50. výročia aerologického observatória Poprad-Gánovce,

organizácia seminára pri príležitosti 15. výročia činnosti MO Stará Lesná,

účasť na organizácii XXII. valného zhromaždenia EGS,

organizácia medzinárodnej konferencie "Meteorologické procesy v hraničnej vrstve atmosféry",

účasť na každoročnej organizácii posterových dní s medzinárodnou účasťou "Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra", už 11. krát

Bratislava, 17. októbra 2003

Marian Ostrožlík

Naposledy zmenené utorok, 26 február 2019 08:56