Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Aktuálne projekty

 

VEGA 2/0093/21

Odozva borovice horskej - kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Vedúci projektu : Lukasová Veronika, Ing., PhD.

Doba riešenia projektu : 01/2021 - 12/2024

 

 
 

 

VEGA 2/0003/21

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Vedúci projektu : Onderka Milan, Mgr., PhD.

Doba riešenia projektu : 01/2021 - 12/2023

 

 

 

Predchádzajúce projekty

 

VEGA 2/0015/18 Mezo- a mikro-meteorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry
na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia
z antropogénnych zdrojov

APVV-0429-12 Mapovanie fytotoxických dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier

VEGA 2/0053/14 Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí

VEGA 2/0079/11 Interakcie medzi klimatickými faktormi a horským prostredím

APVV LPP-0247-09 Meteorológia pre verejnosť

VEGA 2-0036-08 Variabilita meteorologických a radiačných faktorov v hraničnej vrstve horských oblastí

VEGA 2/5006/26 Meteorologické procesy na povrchu a v hraničnej vrstve atmosféry

COST 726  Dlhodobé zmeny a klimatológia UV žiarenia v Európe

COST 727  Meranie a predpovedanie atmosférickej námrazy na štruktúrach.

Účasť na projekte EU CARBOEUROFLUX 

APVV-030205 Mikroklíma polomov vo Vysokých Tatrách

 

Účasť v projektoch riešených v minulosti

 • Grantový projekt GAV č. 2/2014/95 "Zmeny zložení atmosféry a ich dopad na radiačné toky v troposfére a na zemskom povrchu"
 • Grantový projekt GAV č. 95/5305/417 "Vplyv antropogénnej činnosti na meteorologické procesy v hraničnej vrstve atmosféry"
 • Grantový projekt GAV č. 2/1067/94 "Zmeny radiačných tokov v troposfére"
 • Grantový projekt GAV č. 2/1069/94  "Prenos tepla a vodnej pary medzi rastlinným porastom a atmosférou"
 • Grantový projekt VEGA č. 2/2093/92 "Vplyv hraničnej vrstvy atmosféry na radiačné toky a tepelnú bilanciu zemského povrchu"
 • Grantový projekt GAV č. 2/999275/92 "Vertikálna štruktúra poľa prúdenia vzduchu v členitom teréne"
 • Grantový projekt VEGA č. 2/6041/19 "Meteorologické procesy v hraničnej vrstve atmosféry regionálnych polôh strednej Európy"
 • Národný klimatický program SR
 • Northern Hemisphere Climate Processes Land Surface Experiment (NOPEX )
 • MAB - UNESCO (Človek a biosféra)
 • IBP - (Medzinárodný biologický program)