Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Automatická monitorovacia stanica na kontrolu kvality ovzdušia je situovaná v areáli SAV v Starej Lesnej. Merací systém monitoruje koncentrácie plynných polutantov (O3, NO2, NOX) a prachových častíc (PM10, PM2.5). Sleduje sa tu aj obsah ťažkých kovov a fyzikálno-chemické charakteristiky mokrej depozície (zrážky). V roku 2015 bola stanica modernizovaná, pôvodné vybavenie nahradili nové prístroje a meracia jednotka bola umiestnená na novej ploche v areáli SAV. 

 

 

 

Automatická monitorovacia stanica je zaradená do Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia NMSKO  a  európskej monitorovacej siete EMEP.

Monitorovacia stanica 1992 - 2015 Monitorovacia stanica od roku 2016

  

Európsky monitorovací a evaluačný program (EMEP) pre diaľkový prenos polutantov  v Európe  je vedecky orientovaný program zameraný na realizáciu aktivít vyplývajúcich z Dohody o diaľkovom cezhraničnom prenose znečisťujúcich látok (CLRTAP).

Databáza údajov obsahuje jedinečný súvislý rad automatických meraní koncentrácie O3. Prízemný ozón sa v Starej Lesnej meria od inštalácie monitorovacej stanice v roku 1992.

 

 

Automatické meranie koncentrácie prízemného ozónu (O3) od roku 1992

 

 

Štandardy kvality ovzdušia pre ochranu zdravia podľa legislatívy EU (EEA Report No 13/2017)

 

Štandardy kvality ovzdušia pre ochranu lesných drevín podľa legislatívy EU (EEA Report No 13/2017)

Dlhodobá expozícia – index AOT40

Pre výpočet AOT40 indexu sú dôležité priemerné 1-hod. koncentrácie O3, ktoré prekročili hraničnú hodnotu 40 ppb, resp.
80 µg m-3. Hodnota AOT40 tak predstavuje súčet rozdielov hodinových koncentrácií O3 nad stanovenou hraničnou hodnotou v denných hodinách (8:00-20:00 CET) v období hlavnej vegetačnej sezóny (Apríl-September). Kritická úroveň pre ochranu lesných drevín má hodnotu 10 000 µg m-3.h, resp. 5 ppm.h.

Vysoké hodnoty AOT40 a výrazné prekročenie kritickej úrovne 5 ppm.h takmer vo všetkch rokoch sledovaného obdobia
1992-2018 indikujú možný nepriaznivý vplyv dlhodobej expozície O3 na lesné dreviny vo Vysokých Tatrách.

Štandardy kvality ovzdušia pre ochranu lesných drevín podľa legislatívy EU (EEA Report No 13/2017)

Najnovšie metódy hodnotenia ozónovej záťaže sú orientované na sledovanie toku ozónu do vnútorných štruktúr rastlinných buniek, ide o tzv. stomatálny alebo prieduchový tok O3.

Vplyv ozónu na vegetáciu sa posudzuje podľa hodnoty fytotoxickej ozónovej dávky (POD).

 

Hodnotením potenciálneho rizika prízemného ozónu pre horské lesné ekosystémy vo Vysokých Tatrách sa zaoberal projekt MapPOD (2014-2017).

 

 

 

 

 

Publikácie

2019

  • Bičárová S., Sitková Z., Pavlendová H., Fleischer P. Jr,  Fleischer P. Sr, Bytnerowicz A.: The role of environmental factors in ozone uptake of Pinus mugo Turra. In Atmospheric pollution research, 2019, 10/1, p. 283-293.

2018

  • Bičárová S., Sitková Z., Pavlendová H., Fleischer P. Jr,  Fleischer P. Sr, Bytnerowicz A., Dalstein L., Ciriani M-L., Bytnerowicz A.: Comment la disponsibilité en eau du sol contrôle-t-elle la dose d´ozone phytotoxique des pins de haute montagne? Modélisation et etude expérimentale dans les forêts tempérées de Sacrpates occidentales et les forêts méditerranéennes du massif du Mercantour. In Forêt Méditerranéenne, 2018, 39/1, p. 31-44.
  • Holko L., Bičárová S., Hlavčo J., Danko M., Kostka Z.: Isotopic hydrograph separation in two small mountain catchments during multiple events. In Cuadernos de Investigación Geográfica Geographical Research Letters, 2018, 44/2, p. 453-473. .

2017

  • Kopáček J., Kaňa J., Bičárová S., Fernandez I., Hejzlar J., Kahounová M., Nortom S., Stuchlík E.: Climate change increasing calcium and magnesium leaching from granitic Alpine catchments. In Environmental Science and Technology, 2017, 51/1, p. 159-166.
  • Mezei P., Jakuš R., Pennerstorfer J., Potterf M., Škvarenina J., Ferenčík J., Slivinský J., Bičárová S., Bilčík D., Blaženec M., Netherer S.: Storms, temperature maxima and the Eurasian spruce bark beetle Ips typographus—An infernal trio in Norway spruce forests of the Central European High Tatra Mountains. In Agricultural and Forest Meteorology, 2017, 242, p. 85-95.
  • Górnik M., Holko L., Pociask-Karteczka J., Bičárová S.: Variability of precipitation and runoff in the entire High Tatra mountains in the period 1961–2010. In Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Jagielońkiego - Prace Geograficzne, 2017, 151, p. 53-74.

2016

  • Bičárová S., Sitková Z., Pavlendová H.: Ozone phytotoxicity in the western Carpathian mountains in Slovakia. In Lesnícky časopis - Forestry Journal, 2016, vol. 62, p. 77-88.
  • Fleischer P. Jr, Bičárová S., Sitková Z., Pavlenová H., Fleischer P. Sr, Střelcová K.: Parametrizácia modelu DO3SE pre stanovenie depozície ozónu v prirodzených porastoch borovice horskej (Pinus mugo). In Ochrana ovzdušia 2016 - Air Protection 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie,  Štrbské Pleso, s. 130-146.

2015

  • Kopáček J., Bičárová S., Hejzlar J., Hynštová M., Kaňa J., Mitošínková M., Porcal P., Stuchlík E., Turek J.: Catchment biochemistry modifies long-term effects of acidic deposition on chemistry of mountain lakes. In Biochemistry, 2015, 125/3, p. 315-335.
  • Bičárová S., Bilčík D., Nejedlík P., Janík R., Kellerová D.: Changes in the surface ozone after the windstorm in 2004, in the High Tatras. In Folia Forestalia Polonica.Series A - Forestry, 2015, 57/1, p. 74-81.