Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Paleomagnetický výskum centrálnych Západných Karpát

Napísal(a)  Jozef Madzin | Zverejnené v: Paleomagnetizmus

V rámci prebiehajúceho projektu APVV-0212-12 „TRANSFER“ sa vykonal detailný štruktúrny výskum a odobralo viac ako tristo vŕtaných orientovaných vzoriek z tektonickej jednotky hronika, ktoré tvorí najvyšší príkrovový systém centrálnych Západných Karpát. Paleomagnetický výskum sa sústredil hlavne na permské vulkanity ipoltickej skupiny a triasové karbonáty hronika v Malých Karpatoch a Nízkych Tatrách. Demagnetizácia, štandardné paleomagnetické merania a merania anizotropie magnetickej susceptibility (AMS) sa vykonali v troch laboratóriách v Modre, Budapešti a vo Varšave.

Pre väčšinu lokalít sa podarilo určiť paleomagnetické smery, ktoré sú výrazne odlišné od smerov súčasného zemského magnetického poľa na odberových lokalitách, čo indikuje dlhotrvajúcu stabilitu získaného paleomagnetického signálu. Paleomagnetické vektory upravené o sklon vrstiev vykazujú miernu až výraznú rotáciu v smere hodinových ručičiek (CW) oproti dnešnej orientácii.

Permské lokality vykazujú podstatne väčšiu rotáciu v západnej a východnej časti ako na lokalitách v strede skúmaného územia. Môže to byť spôsobené rozdielnym pohybom jednotlivých častí príkrovového telesa počas jeho presunu alebo následnými po-príkrovovými pohybmi. Nie je vylúčená ani možnosť kompletnej remagnetizácie.

Mladšie triasové lokality obsahujú dobre definované paleomagnetické smery, ktoré vykazujú iba miernu rotáciu v smere hodinových ručičiek (CW) oproti dnešnej orientácii. Plošne reprezentujú iba malú oblasť, teda je potrebné odobrať vzorky z plošne rozptýlenejších lokalít pre potvrdenie ich významu pre tektonickú interpretáciu.


Odber vzoriek na paleomagnetický výskum z vrchnoeocénnych sedimentov
centrálnokarpatskej paleogénnej panvy v potoku Kvačianka na orave.

Počas leta 2016 sa odobrali vzorky na dvoch lokalitách na Liptove a Orave aj z vrchnoeocénnych sedimentov centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (CKPP), ktorej sedimenty priamo prekrývajú príkrovové jednotky hronika. Získane paleomagnetické smery po tektonickej korekcii vykazujú značnú rotáciu proti smeru hodinových ručičiek (CCW), podobne ako publikované paleomagnetické výsledky zo sedimentov CKPP v Levočských vrchoch a Podhalia v Poľsku.

 

Naposledy zmenené štvrtok, 03 november 2016 10:45