Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Meranie objemovej aktivity radónu v rodinných domoch

Napísal(a) : Iveta Smetanová | Zverejnené v: Monitoring radónu |

Objemová aktivita radónu (OAR) v ovzduší pobytových priestorov závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od  použitého stavebného materiálu, geologického podložia stavby, konštrukcie domu, jeho podpivničenia, spôsobu a intenzity vetrania miestností.

Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 528/2007 je smerná hodnota na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia od radónu v pobytových priestoroch pre existujúce stavby 400 Bq/m3 v priemere za rok, pre novostavby a zrekonštruované stavby 200 Bq/m3 v priemere za rok. Odporúčaná referenčná úroveň pre ročný priemer OAR v pobytových priestoroch je podľa smernice 2013/59 Euroatom rovná 300 Bq/m3.

Monitoring OAR v rodinných domoch sa vykonával od marca 2012 do februára 2013 v rámci spoločného projektu krajín V4 „Harmonization of determining the radiation dose of the population originating from radon in V4 countries”. Cieľom projektu bolo vypracovať spoločný merací protokol na meranie objemovej aktivity radónu (222Rn) a torónu (220Rn) v pobytových priestoroch (umiestnenie detektora, typ detektora, dotazníky pre obyvateľov).

Na Slovensku boli merania realizované v rodinných domoch na troch lokalitách: Záhorská Bystrica, Ružomberok a okolie Mochoviec (obce Nevidzany a Čifáre). Merania sa vykonávali integrálne pomocou pasívneho detektora alfa častíc Raduet (Radosys, Maďarsko). Detektory boli vymieňané štyrikrát ročne a exponované počas troch mesiacov, aby bolo možné posúdiť prípadnú sezónnu zmenu OAR. V každom dome boli umiestnené dva detektory, spravidla v prízemných miestnostiach, v ktorých sa obyvatelia zdržujú počas dňa najdlhšie.

Zistená OAR sa v sledovaných rodinných domoch pohybovala v rozsahu (40-740) Bq/m3 v priemere za rok. V 66 % monitorovaných miestností bola priemerná ročná OAR nižšia ako 200 Bq/m3, ale až v 10 % priemerné ročné hodnoty prekračovali úroveň 400 Bq/m3. Výsledky monitoringu potvrdili zvýšené hodnoty OAR v nepodpivničených domoch. Pozorovala sa sezónna zmena OAR s minimom v letných mesiacoch a maximom v zimných, pravdepodobne v dôsledku intenzívnejšieho vetrania miestností v letnom období.