Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Aktuálne projekty

 

LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska

Program:           APVV

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Vozár Ján PhD.

Doba trvania:    1.7.2017 - 30.6.2021

APVV-16-0482

Web stránka projektu

Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Doba trvania:    1.1.2018 - 31.12.2020           

VEGA 2/0083/18

 

 

CRITHON3D - Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D

Program:           SASPRO

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Vozár Ján PhD.

Doba trvania:    1.3.2016 - 31.12.2018

 

Kôrové tektonické štruktúry vo východnej časti Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2018

VEGA 2/0091/15

 

Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme

Zodpovedný riešiteľ:     doc. Mgr. Guba Peter PhD.

Doba trvania:    1.1.2016 - 31.12.2018           

VEGA 2/0115/16

 

Ukončené projekty

TRANSFER - Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline

Zodpovedný riešiteľ:     Mgr. Bučová Jana PhD.

Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2017

APVV-0212-12

Opis projektu 

 

SVARGA - Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa

Zodpovedný riešiteľ:     Mgr. Valach Fridrich PhD.

Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2017

APVV-0662-12

 

Numerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Marsenić Alexandra PhD.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2017

VEGA 2/0067/15

 

Štatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2017

VEGA 2/0083/15

 

Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska

 Zodpovedný riešiteľ:     Mgr. Valach Fridrich PhD.

 Doba trvania:    1.1.2014 - 31.12.2016

 VEGA 2/0030/14