Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Pochopenie 1D magnetotelurického zdanlivého odporu a fázy

Napísal(a) : Alexandra Marsenić | Zverejnené v: Magnetotelurické merania |

 

Táto štúdia predstavuje nový pohľad na 1D magnetotelurický problém na zvrstvenom polpriestore. Dôraz je kladený na fyzikálnu stránku veci. Vlnové efekty sú zakázané a elektrické pole podlieha postupnému rozkladu, ktorého rýchlosť závisí od vodivostných vlastností podložia. Konštatuje sa, že magnetické pole vo vrstve je výsledkom lokálnych elektrických prúdov, v súlade s Ampèrovým zákonom. Predložená analýza viedla k formulácii explicitných vzťahov pre zdanlivý odpor a fázu impedancie – kľúčových charakteristík v magnetotelurickom výskume – ako funkcií frekvencie. Je to významný výsledok, pretože porozumenie týmto priebehom môže napomôcť správnej interpretácii meraných dát – inými slovami, môže pomôcť „čítať“ sondážne krivky. Je preukázané, že tak ako zdanlivý odpor reaguje na zmenu lokálneho odporu nárastom či poklesom, fáza impedancie reaguje na rovnaký faktor zmenou krivosti. Tento poznatok je základom pre navrhnutie priamočiarej metódy na znovuzískanie fyzikálnych parametrov modelu. Ak sú teda vlastnosti sondážnych kriviek známe, predmetný zvrstvený polpriestor možno ľahko zrekonštruovať.

 

Vypočítaný zdanlivý odpor a fázový rozdiel medzi elektrickým a magnetickým poľom pre Polpriestor 1 pozostávajúci z 3 vrstiev  (1000 m, 100 Ωm; 3000 m, 1000 Ωm; 2000 m, 10 Ωm) a podložia (100 Ωm). Fialové krivky sú získané použitím Waitovho rekurentného vzorca, zelené sú získané explicitnými vzorcami, ktoré sú výsledkom tejto štúdie. Uvedené závislosti vykazujú prudké zmeny svedčiace o ostrých prechodoch fyzikálnych vlastností na rozhraniach medzi vrstvami, rezistivity ktorých sú vyznačené oranžovo. Hladké rekurentné riešenie predstavuje bázu pre potvrdenie platnosti predkladaného prístupu.

 

MT merania - Vysoké Tatry 2016

Napísal(a) : Dusan Bilcik | Zverejnené v: Magnetotelurické merania |

V dňoch 17.9.-24.9.2016 vykonali riešitelia projektov Vega 0091 a Vega 0042 pracovnú cestu do Belianskych Tatier a Spišskej Magury.

Cieľom tejto cesty bolo odmeranie (MT metódami) vytýčených bodov na profile v oblasti východného ukončenia Tatier a v Spišskej Magure. Profil nadväzuje na vlani nameraný profil vedený z flyša cez bradlové pásmo v oblasti Jarabiny do vnútorného paleogénu s ukončením pri Ružbachoch. Tento profil je zameraný  na tektonické pásmo podtatranského zlomu medzi Šalviovým prameňom a Pálenicou a na pokračovanie horninových komplexov  Tatier na SV pod vnútrokarpatský paleogén.

Magnetotelurické merania boli vykonávané v rámci dvojstrannej medziakademickej dohody s Geofyzikálnym ústavom AV ČR.