Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

EMEP stanica Stará Lesná na kontrolu kvality ovzdušia (obr. 1) je situovaná v predhorí Vysokých Tatier v areáli SAV (49°09´N, 20°17´E, 810 m n.m.).

V jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne veľké priemyselné zdroje znečistenia, preto túto stanicu považujeme za pozaďovú stanicu. Monitorovacia stanica je umiestnená v horskom prostredí, ktoré je zo severozápadnej strany ohraničené rozľahlým masívom Lomnického štítu (2635 m n.m.) a z juhovýchodu otvorené do Popradskej kotliny (600–700 m n.m.). Lokalita sa nachádza na spodnom okraji pásma lesa. Horské lesné porasty v okolí Starej Lesnej možno na základe lesníckej typológie zaradiť do smrekového vegetačného stupňa.

 

Meranie koncentrácie O v Starej Lesnej zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci s ÚVZ SAV. Na meranie sa používa kalibrovaný automatický O3 analyzátor Horiba APOA360, ktorý pracuje na princípe absorpcie UV žiarenia. V databáze údajov sú evidované priemerné hodinové koncentrácie O . Kompletná databáza údajov od začiatku merania sa nachádza na stránke EMEP (www.emep.int) s kódovým označením stanice SK04.