Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

Experiment s impulzným poľom na kusových vzorkách materiálu

Added on :  29-Aug-2014
Uploaded by :  adminfree

Pred pokusom je materiál nemagnetický, čo je tu testované jednoduchým spôsobom. Pri aplikácii výboja sa materiál namagnetuje a pôsobením magnetických síl dochádza k zhlukovaniu jednotlivých častí materiálu. Namagnetovanie materiálu je jednoducho testované na vzorkách po vykonaní experimentu.

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.