Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

  • Laboratórium impulzných magnetických polí

  • Sekvencia snímok z výbojovej komory

  • Príprava a vyhodnotenie experimentov

  • Z fyzikálnych princípov využitých v teórii
    akrécie impulzným magnetickým poľom

  • Pracovné stretnutie s Ing. Rothom na GFÚ SAV

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.