Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

Pred pokusom je materiál nemagnetický, čo je tu testované jednoduchým spôsobom. Pri aplikácii výboja sa materiál...

Category: Ukážky experimentálnych prác

Experiment s aplikáciou impulzného poľa na prachových vzorkách bez ochranného štítu ukázal, že odstredivé sily...

Category: Ukážky experimentálnych prác

Experiment vykonaný na vzorkách materiálu so záznamom fyzikálnych zmien na elektroskope.

Category: Ukážky experimentálnych prác

Vznik Zeme akréciou s prispením impulzného magnetického poľa. Zjednodušená animácia scenára podľa autorov...

Category: Scenár akrécie pomocou silných elektrických impulzov
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.