Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

Vznik terestrických planét popisujú viaceré modely založené na gravitačnom kolapse a zrážkach planetezimál v protoplanetárnych oblakoch.

Čítať ďalej >>

V rámci akcie Týždeň vedy a techniky 2013 sa dňa 11.11. na Geofyzikálnom ústave SAV uskutočnila prednáška Vznik Zeme zameraná na teórie formovania Zeme a na výsledky projektu. Popularizačnú prednášku pripravil a uviedol vedúci projektu dr. I. Túnyi.

Čítať ďalej >>

Predkladaná teória akrécie Zeme pomocou impulzných magnetických polí vychádza jednak z poznania historických a aktuálnych predstáv o vzniku Slnečnej sústavy a tiež z pozorovaných faktov týkajúcich sa stavby Zeme, fyzikálnych polí, ...

Čítať ďalej >>

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.