Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

pict 1 

Informačná brožúra:

Vytvorenie a potvrdenie teórie:
VZNIK ZEME AKRÉCIOU POMOCOU
IMPULZNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA

pdfStiahnuť

pict 2

Information Brochure:

Formulation and Confirmation of Theory:
ORIGIN OF EARTH: ACCRETION TRIGGERED
BY THE IMPULSE MAGNETIC FIELD

pdfStiahnuť

pict 3

Plagát k projektu:

Vytvorenie a potvrdenie teórie:
VZNIK ZEME AKRÉCIOU POMOCOU
IMPULZNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA

pdfStiahnuť

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.