Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

Experiment s aplikáciou impulzného poľa na prachových vzorkách

Added on :  29-Aug-2014
Uploaded by :  adminfree

Experiment s aplikáciou impulzného poľa na prachových vzorkách bez ochranného štítu ukázal, že odstredivé sily počas výboja spôsobujú únik niektorých vzoriek avšak u ostatných dochádza k zhlukovaniu pôsobením magnetických síl.

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.