Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

photo 1Dr. I. Túnyi počas prednášky (foto: K. Selecká, SAV, 2013)

 

autori: RNDr. Dušan Majcin, CSc., RNDr. Ladislav Brimich, CSc.

 

V rámci akcie Týždeň vedy a techniky 2013 sa dňa 11.11. na Geofyzikálnom ústave SAV uskutočnila prednáška Vznik Zeme zameraná na teórie formovania Zeme a na výsledky projektu. Popularizačnú prednášku pripravil a uviedol vedúci projektu dr. I. Túnyi.

 

Hlavným obsahom prednášky boli informácie o prácach na projekte, kde so svojím tímom pracuje na teórii vzniku Zeme akréciou s pomocou impulzných magnetických polí.

 

Tematiku uviedol prehľadom vývoja predstáv o vzniku Slnečnej sústavy a súčasných predstavách o mechanizmoch vzniku planét.

 

Autor prednášky zaradil teóriu, na ktorej pracuje do systému súčasných vedných poznatkov. Hlavnou myšlienkou teórie je príspevok magnetických síl na tvorbu planét. Vysvetlil príklady namagnetovania materiálov protoplanetárneho oblaku najmä v oblastiach výbojových kanálov, keď sa náhle zvýši teplota nad úroveň tavenia a následne sa rýchle ochladí za prítomnosti silného magnetického poľa. Namagnetovanie častíc protoplanetár-neho oblaku je efektom ktorý výrazne prispieva k vzniku planét najmä gravitačnou silou. Autor príspevku vysvetlil východiská a zjednodušene aj teoretické základy novej teórie.

 

Autor na tejto pôvodnej teórii pracuje s viacerými riešiteľmi projektu už viac ako desať rokov a v rámci projektu rozvíja jednak teoretické poznatky, expertíznu činnosť a v neposlednej miere sa zaoberá uplatnením nových teórií vo vzdelávaní čo je zároveň aj hlavným zameraním projektových aktivít.

 

I. Túnyi spomenul, že teoretické výsledky boli publikované vo významných zahraničných časopisoch a prezentované na medzinárodných fórach, napríklad v USA na Lunar and Planetary Science Conference v Houstone, či na konferencii From Disks to Planets v Pasadene.

 

photo 2Ukážka z prezentácie: experiment vykonaný na demagnetizovaných vzorkách  feromagnetického materiálu.

 

 

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.