Peter Vajda

 
RNDr. Peter VAJDA, Ph.D.

* RNDr. (1990) geofyzika (paleomagnetizmus) MFF UK Bratislava
* Ph.D. (1995) geodézia (tiažové pole Zeme) UNB Fredericton Canada
* samostatný vedecký pracovník
* vedúci oddelenia gravimetrie a geodynamiky (od 2003)
* predseda vedeckej rady Geofyzikálneho ústavu (GFU) SAV (2009-2015)
* od 1 júla 2015 sa GFU SAV spojil s Geologickým ústavom SAV, čím vznikol
   Ústav vied o Zemi (UVZ) SAV
* šéfredaktor časopisu Contributions to Geophysics and Geodesy (od 2018)
* review editor v časopise Frontiers in Earth Sciences
* tajomník Slovenského národného komitétu IUGG (SNKGG) (od 2017)
* národný delegát na valnom zhromaždení IUGG Montreal Canada 2019
* národný delegát IUGG 2019-2023, 2023-2027
* garant doktorandského štúdia SAV v študijnom odbore Vedy o Zemi (od 2023)

Geofyzikálny odbor, Ústav vied o Zemi SAV

Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava

Tel.:       02 5941 0603
Fax:       02 5941 0607
Email:   

členstvo

  • American Geophysical Union (AGU), USA
  • Society of Exploration Geophysicists (SEG), USA
  • European Geosciences Union (EGU)
  • International Association of Geodesy (IAG) Study Group IC-SG 28
  • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)
  • International Association for Mathematical Geosciences (IAMG)
  • Slovenský národný komitét pre geodéziu a geofyziku (SNKGG) IUGG (tajomník) od 2016
  • člen OK doktorandského študijného programu „geofyzika“ na FMFI UK (od 2010)
  • člen (2010-2022) a podpredseda (od 2023) OK študijného programu „aplikovaná geofyzika“ na PriF UK
  • člen komisie pre rigorózne skúšky RNDr. „Fyzika Zeme a planét“ na FMFI UK (od 2019)

 

mobil:   0948 044 717

IAG 2008 poster