Peter Vajda

výskum

* geofyzika - gravimetria
* fyzikálna geodézia - tiažové pole Zeme
* geodynamika - interpretácia zmien tiaže a povrchových deformácií
* geofyzika - paleomagnetizmus

projekty

2016–2018 (zodpovedný za realizáciu projektu)
Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D
(SASPRO 1497/03/01)

2015–2018 (vedúci projektu)
Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
(VEGA 2/0042/15)

2015–2018 (zodpovedný riešiteľ za UVZ SAV)
Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
(VEGA 1/0141/15)

2012–2015 (vedúci projektu Vajda/Majcin)
Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: Potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
(APVV-0724-11)

2011–2014 (zodpovedný riešiteľ za GFU SAV)
Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát
(APVV-0194-10)

2012–2014 (vedúci projektu)
Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie
(VEGA 2/0067/12)

2012–2014 (zástupca vedúceho projektu)
Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
(VEGA 1/0095/12)

2011–2013 (riešiteľ)
Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát
(VEGA 1/0747/11)

2009–2011 (vedúci projektu)
Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
(VEGA 2/0107/09)

2009–2011 (zástupca vedúceho projektu)
Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti
(VEGA 1/0461/09)

2006–2008 (vedúci projektu)
Rozvoj moderných metód interpretácie tiažového poľa Zeme a ich integrácia pri štúdiu vlastností litosféry
(VEGA 2/6019/26)

2006–2008 (zástupca vedúceho projektu)
Stabilné riešenie priamej a obrátenej úlohy gravimetrie s cieľom skvalitniť geofyzikálnu interpretáciu litosféry Západných Karpát a ich okolitých tektonických jednotiek
(VEGA 1/3066/06)

2005–2007 (riešiteľ)
Rozvoj, skvalitnenie a aplikácia progresívnych metód 2D a 3D interpretácie tiažového poľa v geofyzike a geológii
(APVT-51-002804)

1996–2005 (riešiteľ) 6 Vega projektov (VEGA 2/3057/23, VEGA 2/3004/23, VEGA 2/7059/20, VEGA 2/7060/20, VEGA 2/4047/99, VEGA 95/5305/418)  

1996–2006 (riešiteľ)
Development of the Truncation Filtering Methodology for Geophysical Applications
(GFU SAV Bratislava, v spolupráci s The Earth Gravity Field project of the Geodesy Group of the GGE UNB, Canada)

1992–1995 (riešiteľ)
Precise regional geoid determination
(GGE UNB, Canada, contract of the Geodetic Survey Division, Geomatics Sector, Natural Resources Canada, Ottawa)  

1991–1995 (research assistant)
Truncated Geoid and the Gravimetric Inverse Problem. (GGE UNB, Fredericton, Canada)

PV Stromboli
Stromboli, september 2016

Tenerife 2016
sopečná gravimetria, jún 2016, Tenerife

PV Lomnicak 2015horská gravimetria, Lomnický štít 2015

IAG 2008 posterIAG 2008, Chania, Kréta, Grécko