Vytvorenie a potvrdenie teórie: Vznik Zeme akréciou pomocou impulzného magnetického poľa v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertami

RSS
Laboratórium impulzných magnetických polí s experimentálnou bázou - celkový pohľad
Laboratórium impulzných magnetických polí s experimentálnou ...
Príprava vzoriek v staršej verzii experimentálneho prístroja
Príprava vzoriek v staršej verzii experimentálneho prístroja...
Prístroj na vykonávanie experimentov ešte bez vákuovej komory
Prístroj na vykonávanie experimentov ešte bez vákuovej komor...
Pohľad na prístroj s oboma komorami - bez krytov
Pohľad na prístroj s oboma komorami - bez krytov
Kontrola parametrov vo vnútri experimentálneho prístroja
Kontrola parametrov vo vnútri experimentálneho prístroja
Pohľad do prístroja so špeciálnymi kondenzátormi
Pohľad do prístroja so špeciálnymi kondenzátormi
Časť prístroja s ovládacími a kontrolnými prvkami
Časť prístroja s ovládacími a kontrolnými prvkami
Z budovania nového prístroja s vákuovou komorou
Z budovania nového prístroja s vákuovou komorou
Testovanie elektronických prvkov experimentálnej bázy
Testovanie elektronických prvkov experimentálnej bázy
Konštrukcia a testovanie súčastí prístrojov
Konštrukcia a testovanie súčastí prístrojov
Detail vákuovej komory s vloženými vzorkami
Detail vákuovej komory s vloženými vzorkami
Celkový pohľad na prístroj s vákuovou komorou
Celkový pohľad na prístroj s vákuovou komorou
Z testovania meracích prístrojov a záznamových aparatúr
Z testovania meracích prístrojov a záznamových aparatúr
Pohľad na vákuovú komoru počas testovania
Pohľad na vákuovú komoru počas testovania
Meracie a záznamové aparatúry počas testovania
Meracie a záznamové aparatúry počas testovania
Testy meracích prístrojov a aparatúr zaznamenavajúcich fyzikálne parametre a videosekvencie experimentov
Testy meracích prístrojov a aparatúr zaznamenavajúcich fyzik...
Celkový pohľad na experimentálnu bázu aj s výpočtovou techniku na vyhodnocovanie zaznamenaných dát.
Celkový pohľad na experimentálnu bázu aj s výpočtovou techni...
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Dopytovo orientovaný projekt číslo ITMS – 26140230006 „Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzi-
národne uznávanými expertmi" je riešený na Geofyzikálnom ústave Slovenskej Akadémie Vied v rámci výzvy OPV-2010/4.2/03-SORO.