LITHORES (Kód projektu: APVV-16-0482)

Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska

  • Magnetotelurické merania na Belianskych lúkach, 2017

  • Magnetotelurické merania v sedle pod Osnicou a nad Zázrivou, 2017

  • Magnetotelurické merania nad Zaškovom, 2018

  • Magnetotelurické merania nad Ostruňou, 2018

  • Magnetotelurické merania v Lesnickom sedle, 2018

O projekte

Anotácia projektu

Účelom projektu je novou metodikou súčasného multiparametrického modelovania získať informácie o štruktúre kôry a vrchného plášťa na Slovensku. Zameriame sa hlavne na oblasť stredného a východného Slovenska
vzhľadom na to, že tu máme k dispozícii sedem nameraných magnetotelurických (MT) profilov, viacero seizmických rezov (zobrazené sú na obr. 1) a dobré pokrytie gravimetrickými dátami. Okrem MT, budú využité
ďalšie spoločné geofyzikálne modelovania (napr. gravimetrické, seizmické a geotermické) na starších a novonameraných dátach a údaje o tektonike územia, čo umožní interpretácie kôrových ale aj hlbokých plášťových
štruktúr. Samotné geologické metódy (geologické rezy) a údaje z vrtov totiž poskytujú informácie o štruktúrach do hĺbok len niekoľko kilometrov. Výsledné geofyzikálno-geologické modely na uvedených profiloch, doplnené o 3D modely vybratých oblastí a termické údaje budú mať nielen vedecký prínos ale budú využiteľné aj v rôznych sférach hospodárskej činnosti (zakladanie veľkých stavieb, vyhľadávanie podzemných vôd a nerastných surovín, využitie geotermálnej energie a ďalšie).

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vyhotoviť nový komplexný geofyzikálny model a interpretáciu plytkých a hlbokých štruktúr litosféry na strednom a východnom Slovensku zohľadňujúci previazanosť rôznych geofyzikálnych, tektonických a petrologických informácií. Aplikovaním multiparametrického modelovania zemských štruktúr (integrované modelovanie rôznych nameraných geofyzikálnych dát a relevantných tektonických modelov) získame presnejšie
informácie o priestorovom rozložení geologických telies, tektonických štruktúrach a nové informácie o vzťahoch medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami hornín. Výstupom projektu budú geofyzikálno-geologické
multidimenzionálne modely zemskej kôry a plášťa záujmového územia vo forme monografie

Riešitelia projektu:

Hlavný riešiteľ :

Ústav vied o Zemi SAV - Geofyzikálny odbor (do 1.7.2015 Geofyzikálny ústav SAV)

Vedúci projektu: RNDr. Ján Vozár, PhD.

Spoluriešitelia:

Doba riešenia projektu:

1.7.2017 - 30.6.2021

 

Project info

Project title

Geophysical multi-parametric modelling of the Earth's crust and upper mantle in Slovakia.

Project abstract

In the proposed project we will use multi-parametric joint modelling to obtain information about crustal and upper mantle structures in Slovakia. The primary focus of the project will be on central and eastern Slovakia due to existence of seven measured magnetotelluric (MT) profiles and several seismic sections (as shown in Fig. 1) together with gravimetric data good spatial coverage. In addition to MT, we will use additional geophysical
methods (e.g. gravimetric, seismic and geothermal) in joint modelling of old and newly collected data, and regional tectonic information, which will allow interpretation of crustal and also mantle structures. The actual
geological methods (geological cross-sections) and data from boreholes will provide information on the structure to depths up to few kilometres. The resulting geophysical-geological models of the selected profiles,
complemented by 3D models of selected areas and thermal data will not only provide scientific benefits, but they can also be used in various spheres of economic activity (large constructions, searching for underground water and raw material resources, geothermal energy, etc.).

Project objectives

The project’s main objective is the construction of a new comprehensive geophysical model and interpretation of shallow and deep structures of the lithosphere in central and eastern Slovakia. By applying multi-parametric joint inversion scheme (integrated modelling of various measured geophysical data and relevant tectonic models) we will take into account the interdependence and coupling among various geophysical, tectonic and petrological information. The benefits of this modelling consist in possibility to obtain more accurate information on the spatial distribution of geological bodies, tectonic structures and new information about the relationships between the physical parameters of the rocks. Final project outputs will be geophysical and geological multi-dimensional models of the earth's crust and mantle of a given territory in Slovakia

 

Project research organizations

Co-ordinating organization

Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences (till 1.7. 2015 Geophysical Institute, SAS)

Principal investigator: RNDr.  Ján Vozár, PhD.

Co-operating organization

 

Time duration of the project 

01/07/2017 - 30/06/2021