Oddelenie geomagnetizmu

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Konferencia sa konala v Českej republike, na zámku vo Valticiach v termíne 25.6. - 1.7.2017.

 

Ústav vied o Zemi sa podieľal na organizácii konferencie - dr. Šoltis bol členom organizačného výboru.

Viac informácií na webstránke konferencie.

 

 

V dňoch 17.9.-24.9.2016 vykonali riešitelia projektov Vega 0091 a Vega 0042 pracovnú cestu do Belianskych Tatier a Spišskej Magury.

Cieľom tejto cesty bolo odmeranie (MT metódami) vytýčených bodov na profile v oblasti východného ukončenia Tatier a v Spišskej Magure. Profil nadväzuje na vlani nameraný profil vedený z flyša cez bradlové pásmo v oblasti Jarabiny do vnútorného paleogénu s ukončením pri Ružbachoch. Tento profil je zameraný  na tektonické pásmo podtatranského zlomu medzi Šalviovým prameňom a Pálenicou a na pokračovanie horninových komplexov  Tatier na SV pod vnútrokarpatský paleogén.

Magnetotelurické merania boli vykonávané v rámci dvojstrannej medziakademickej dohody s Geofyzikálnym ústavom ČAV.

   

 

Národné projekty

Zverejnené v: Projekty národné |

Aktuálne projekty

TRANSFER - Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline

Zodpovedný riešiteľ:     Mgr. Bučová Jana PhD.

Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2017

APVV-0212-12

Opis projektu 

 

SVARGA - Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa

Zodpovedný riešiteľ:     Mgr. Valach Fridrich PhD.

Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2017

APVV-0662-12

 

 

Kôrové tektonické štruktúry vo východnej časti Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2018

VEGA 2/0091/15

 

Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme

Zodpovedný riešiteľ:     doc. Mgr. Guba Peter PhD.

Doba trvania:    1.1.2016 - 31.12.2018           

VEGA 2/0115/16

 

Numerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Marsenić Alexandra PhD.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2017

VEGA 2/0067/15

 

Štatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Doba trvania:    1.1.2015 - 31.12.2017

VEGA 2/0083/15

 

Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska

 Zodpovedný riešiteľ:     Mgr. Valach Fridrich PhD.

 Doba trvania:    1.1.2014 - 31.12.2016

 VEGA 2/0030/14

 

 

 

CRITHON3D - Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D

Program:           SASPRO

Zodpovedný riešiteľ:     RNDr. Vozár Ján PhD.

Doba trvania:    1.3.2016 - 31.12.2018